ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت APFT 1604 PDTR-D15 T25M سکو SECO
اینسرت APFT 1604 PDTR-D15 T25M سکو SECO

کد کالا: 1218

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت QPMT 200608 PPEN ACP200 سومیتومو
اینسرت QPMT 200608 PPEN ACP200 سومیتومو

کد کالا: 1190

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت کفتراشی XOMX 060208R-M05 F40M سکو
اینسرت کفتراشی XOMX 060208R-M05 F40M سکو

کد کالا: 1155

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت کفتراشی OFER 070405 TN-ME15 T25M سکو
اینسرت کفتراشی OFER 070405 TN-ME15 T25M سکو

کد کالا: 1154

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت کفتراشی OFER 070405 TN-ME15 F40M سکو
اینسرت کفتراشی OFER 070405 TN-ME15 F40M سکو

کد کالا: 1153

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت کفتراشی OFER 070405 TN-M16 T350M سکو
اینسرت کفتراشی OFER 070405 TN-M16 T350M سکو

کد کالا: 1152

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت فرز کاری ACET 150612TR-MD15 T200M سکو
اینسرت فرز کاری ACET 150612TR-MD15 T200M سکو

کد کالا: 1151

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت فرز کاری ACET 150612TR-M11 T25M سکو
اینسرت فرز کاری ACET 150612TR-M11 T25M سکو

کد کالا: 1150

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت فرز کاری APFT 160416R-M13 T25M سکو
اینسرت فرز کاری APFT 160416R-M13 T25M سکو

کد کالا: 1149

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت کفتراشی TPKN 2204 PDTR MD15 T350M سکو
اینسرت کفتراشی TPKN 2204 PDTR MD15 T350M سکو

کد کالا: 1148

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت کفتراشی TPKN 2204 PDTR MD15 T25M سکو
اینسرت کفتراشی TPKN 2204 PDTR MD15 T25M سکو

کد کالا: 1147

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت کفتراشی TPKN 2204 PDTR YG602 وای جی
اینسرت کفتراشی TPKN 2204 PDTR YG602 وای جی

کد کالا: 1116

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت کفتراشی R290 12T308 E-ML 2030 سندویک
اینسرت کفتراشی R290 12T308 E-ML 2030 سندویک

کد کالا: 1055

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت موشکی R245 12T3 E-W 1020 سندویک
اینسرت موشکی R245 12T3 E-W 1020 سندویک

کد کالا: 1054

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت کفتراشی R245 12T3 M-PM 1030 سندویک
اینسرت کفتراشی R245 12T3 M-PM 1030 سندویک

کد کالا: 1053

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت کفتراشی R245 12T3 E-ML 2040 سندویک
اینسرت کفتراشی R245 12T3 E-ML 2040 سندویک

کد کالا: 1052

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت کفتراشی R245 12T3 E-ML 1030 سندویک
اینسرت کفتراشی R245 12T3 E-ML 1030 سندویک

کد کالا: 1051

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت TPXR 2204PDSR-FM PC3545 کورلوی
اینسرت TPXR 2204PDSR-FM PC3545 کورلوی

کد کالا: 1043

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت APKT 1604PDER-V-TRK PG025 کیوسرا
اینسرت APKT 1604PDER-V-TRK PG025 کیوسرا

کد کالا: 1038

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت APKT 1003PDER-V-TRK PG025 کیوسرا
اینسرت APKT 1003PDER-V-TRK PG025 کیوسرا

کد کالا: 1037

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 170416E-PM 1025 سندویک
اینسرت R390 170416E-PM 1025 سندویک

کد کالا: 1036

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 170408M-PM 1030 سندویک
اینسرت R390 170408M-PM 1030 سندویک

کد کالا: 1035

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 170408M-PM 4230 سندویک
اینسرت R390 170408M-PM 4230 سندویک

کد کالا: 1034

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 170408M-PH 4220 سندویک
اینسرت R390 170408M-PH 4220 سندویک

کد کالا: 1033

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 170408E-ML 2030 سندویک
اینسرت R390 170408E-ML 2030 سندویک

کد کالا: 1032

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 11T316M-PM 1025 سندویک
اینسرت R390 11T316M-PM 1025 سندویک

کد کالا: 1031

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 11T310M-MH 2040 سندویک
اینسرت R390 11T310M-MH 2040 سندویک

کد کالا: 1030

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 11T302E-KM H13A سندویک
اینسرت R390 11T302E-KM H13A سندویک

کد کالا: 1029

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 11T304M-PM 1025 سندویک
اینسرت R390 11T304M-PM 1025 سندویک

کد کالا: 1028

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 11T308M-PM 1130 سندویک
اینسرت R390 11T308M-PM 1130 سندویک

کد کالا: 1027

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 11T308M-PL 4240 سندویک
اینسرت R390 11T308M-PL 4240 سندویک

کد کالا: 1026

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 11T308M-PL 1130 سندویک
اینسرت R390 11T308M-PL 1130 سندویک

کد کالا: 1025

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 11T308M-MM 2040 سندویک
اینسرت R390 11T308M-MM 2040 سندویک

کد کالا: 1024

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت R390 11T308M-PL 1030 سندویک
اینسرت R390 11T308M-PL 1030 سندویک

کد کالا: 1023

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت LNMT 1306PNTR IC808 ایسکار
اینسرت LNMT 1306PNTR IC808 ایسکار

کد کالا: 1022

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت LNMX 0804PN-R IC928 ایسکار
اینسرت LNMX 0804PN-R IC928 ایسکار

کد کالا: 1021

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت APKT 1604PDR-76 IC928 ایسکار
اینسرت APKT 1604PDR-76 IC928 ایسکار

کد کالا: 1015

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت APKT 100304PDR IC928 ایسکار
اینسرت APKT 100304PDR IC928 ایسکار

کد کالا: 1014

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت APKT 1003PDR IC928 ایسکار
اینسرت APKT 1003PDR IC928 ایسکار

کد کالا: 1013

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت APKT 1003PDR IC830 ایسکار
اینسرت APKT 1003PDR IC830 ایسکار

کد کالا: 1012

قیمت کالا

0 0 تومان