ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

کولیس 2 متر آسیمتو ( ASIMETO ) مدل 313-80-0
کولیس 2 متر آسیمتو ( ASIMETO ) مدل 313-80-0

کد کالا: 1227

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 1.5 متر آسیمتو ( ASIMETO ) مدل 313-60-0
کولیس 1.5 متر آسیمتو ( ASIMETO ) مدل 313-60-0

کد کالا: 1226

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 1 متر آسیمتو ( ASIMETO ) مدل 313-40-0
کولیس 1 متر آسیمتو ( ASIMETO ) مدل 313-40-0

کد کالا: 1224

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 50 سانت آسیمتو مدل 313-20-0
کولیس 50 سانت آسیمتو مدل 313-20-0

کد کالا: 1209

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 1 متر اینسایز مدل 1214-1000
کولیس 1 متر اینسایز مدل 1214-1000

کد کالا: 1199

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 60 سانت اینسایز مدل 1214-600
کولیس 60 سانت اینسایز مدل 1214-600

کد کالا: 1198

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 50 سانت اینسایز مدل 1214-500
کولیس 50 سانت اینسایز مدل 1214-500

کد کالا: 1191

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس ساعتی 30 سانت آسیمتو مدل 303-12-2
کولیس ساعتی 30 سانت آسیمتو مدل 303-12-2

کد کالا: 1158

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس ساعتی 20 سانت آسیمتو مدل 303-08-2
کولیس ساعتی 20 سانت آسیمتو مدل 303-08-2

کد کالا: 1157

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس ساعتی 15 سانت آسیمتو مدل 303-06-2
کولیس ساعتی 15 سانت آسیمتو مدل 303-06-2

کد کالا: 1156

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 30 سانت آسیمتو مدل 341-12-4
کولیس 30 سانت آسیمتو مدل 341-12-4

کد کالا: 1091

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 20 سانت آسیمتو مدل 341-08-4
کولیس 20 سانت آسیمتو مدل 341-08-4

کد کالا: 1090

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 15 سانت آسیمتو مدل 341-06-4
کولیس 15 سانت آسیمتو مدل 341-06-4

کد کالا: 1089

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 30 سانت اینسایز مدل 1205-300S
کولیس 30 سانت اینسایز مدل 1205-300S

کد کالا: 1063

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 20 سانت اینسایز مدل 1205-200S
کولیس 20 سانت اینسایز مدل 1205-200S

کد کالا: 1062

قیمت کالا

0 0 تومان
کولیس 15 سانت اینسایز مدل 1205-150S
کولیس 15 سانت اینسایز مدل 1205-150S

کد کالا: 1061

قیمت کالا

0 0 تومان