ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری CCMT PM سندویک
الماس تراشکاری CCMT PM سندویک
الماس تراشکاری CCMT PM سندویک

الماس تراشکاری CCMT PM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری CCMT PM سندویک | الماس تراشکاری CCMT سندویک | الماس تراشکاری CCMT SANDVIK | الماس CCMT سندویک | خرید الماس CCMT سندویک | فروش الماس CCMT سندویک | قیمت الماس CCMT سندویک | الماس سندویک | الماس تراشکاری CCMT 120408-PM 4325 سندویک | الماس تراشکاری CCMT 09T308-PM 4225 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06 - 09 و 12

مدل : CCMT

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری CCMT PM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری CCMT 060204-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060204-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060204-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060204-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060204-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060204-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060204-PM 4225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060208-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060208-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060208-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060208-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060208-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060208-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060208-PM 4225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T304-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T304-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T304-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T304-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T304-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T304-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T304-PM 4225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T308-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T308-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T308-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T308-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T308-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T308-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T308-PM 4225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120404-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120404-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120404-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120404-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120404-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120404-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120404-PM 4225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120408-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120408-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120408-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120408-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120408-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120408-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120408-PM 4225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120412-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120412-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120412-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120412-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120412-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120412-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120412-PM 4225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-PM 4225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-PM 4225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T304-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T304-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T304-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T304-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T304-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T304-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T304-PM 4225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-PM 4225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120404-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120404-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120404-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120404-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120404-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120404-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120404-PM 4225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-PM 4225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-PM 4225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT PM سندویک

 

الماس تراشکاری CCMT PM سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 06 - 09 و 12 می باشد .
الماس تراشکاری CCMT PM سندویک​ دارای R های 4 - 8 و 12 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری CCMT سندویک​ نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل  الماس تراشکاری CCMT سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم الماس تراشکاری CCMT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه  الماس تراشکاری CCMT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم الماس تراشکاری CCMT سندویک​ نشان دهنده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم الماس تراشکاری CCMT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  الماس تراشکاری CCMT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
الماس تراشکاری CCMT سندویک با براده شکن PM دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است