ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری CNMG MM سندویک
الماس تراشکاری CNMG MM سندویک
الماس تراشکاری CNMG MM سندویک

الماس تراشکاری CNMG MM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری CNMG MM سندویک | الماس تراشکاری CNMG سندویک | الماس سندویک | الماس تراش سندویک | الماس CNMG با براده شکن MM سندویک | الماس تراشکاری CNMG 120412-MM 2015 سندویک | الماس تراشکاری CNMG 120408-MM 1125 سندویک | الماس تراشکاری CNMG 090308-MM 1125 سندویک | الماس تراشکاری CNMG 190616-MM 2035

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 9 - 12 - 16 و 19

مدل : CNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری CNMG MM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری CNMG 090304-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 090304-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 090304-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 090308-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 090308-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 090308-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 090308-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 1204416-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160608-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160608-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160608-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160608-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190608-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190608-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190608-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090304-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090304-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090304-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090308-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090308-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090308-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090308-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 1204416-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری CNMG MM سندویک

 

الماس تراشکاری CNMG MM سندویک دارای سایزهای  9 - 12 -16 و 19 می باشد .
الماس تراشکاری CNMG MM سندویک دارای R های 4 - 8 - 12 و 16 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل  الماس تراشکاری CNMG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه  الماس تراشکاری CNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم   الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  الماس تراشکاری CNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری CNMG با براده شکن MM سندویک دارای گرید های مخصوص آلیاژ های استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است