ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری CNMG QM سندویک
الماس تراشکاری CNMG QM سندویک
الماس تراشکاری CNMG QM سندویک

الماس تراشکاری CNMG QM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری CNMG QM سندویک | الماس تراش CNMG سندویک | الماس تراش کاری CNMG با براده شکن QM سندویک | الماس CNMG سندویک | الماس CNMG SANDVIK | اینسرت تراشکاری CNMG 120412-QM 2025 سندویک | اینسرت تراشکاری CNMG 120408-QM 4325 سندویک | اینسرت تراشکاری CNMG 160612-QM 4305 سندویک | الماس سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 9 - 12 - 16 و 19

مدل : CNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری CNMG QM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری CNMG 090304-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 090308-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 090308-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 090308-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 090308-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120404-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120404-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120404-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120404-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120404-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120404-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120404-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120404-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160604-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160604-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160608-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160608-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160608-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160608-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160612-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190604-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190604-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190604-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190608-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190608-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190608-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090304-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090308-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090308-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090308-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 090308-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160604-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160604-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190604-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190604-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190604-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG QM سندویک

 

الماس تراشکاری CNMG QM سندویک دارای سایزهای  9 - 12 - 16 و 19 می باشد .
الماس تراشکاری CNMG QM سندویک دارای R های 4 - 8 - 12 و 16 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل  الماس تراشکاری CNMG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه  الماس تراشکاری CNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم   الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  الماس تراشکاری CNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری CNMG با براده شکن QM سندویک دارای گرید های با آلیاژ های فولاد ، استنلس استیل ، چدن و سوپر آلیاژ می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است