ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری DNMG QM سندویک
الماس تراشکاری DNMG QM سندویک
الماس تراشکاری DNMG QM سندویک

الماس تراشکاری DNMG QM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری DNMG QM سندویک | الماس DNMG سندویک | الماس تراش DNMG سندویک | الماس DNMG سندویک با براده شکن QM | الماس سندویک | الماس تراشکاری DNMG 110404-QM 4315 سندویک | الماس تراشکاری DNMG 110408-QM 4325 سندویک | الماس تراشکاری DNMG 150604-QM 4315 سندویک | الماس تراشکاری DNMG 150608-QM 2025

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 و 15

مدل : DNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری DNMG QM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DNMG 110404-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-QM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-QM S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG QM سندویک

 

الماس تراشکاری DNMG QM سندویک در سایز های 11 و 15 می باشد .
الماس تراشکاری DNMG QM سندویک دارای R های 4 - 8 - 12 و 16 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل  الماس تراشکاری DNMG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  الماس تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه  الماس تراشکاری DNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  الماس تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم   الماس تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،
الماس تراشکاری DNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری DNMG با براده شکن QM سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است