ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری TNMG QM سندویک
الماس تراشکاری TNMG QM سندویک
الماس تراشکاری TNMG QM سندویک

الماس تراشکاری TNMG QM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری TNMG QM سندویک | الماس تراشکاری TNMG سندویک | الماس تراشکاری TNMG SANDVIK | الماس TNMG سندویک | خرید الماس TNMG سندویک | فروش الماس TNMG سندویک | قیمت الماس TNMG سندویک | الماس سندویک | الماس تراشکاری TNMG 160404-QM 4325 سندویک | الماس تراشکاری TNMG 160412-QM 1105 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16 و 22

مدل : TNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری TNMG QM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری TNMG 160404-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220404-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220404-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220404-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220408-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220408-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220408-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220408-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220408-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220412-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220412-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220412-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220412-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220412-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220416-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220416-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220416-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220416-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220416-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220416-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220416-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220404-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220404-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220404-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220416-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220416-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220416-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220416-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220416-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220416-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220416-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری TNMG QM سندویک

 

الماس تراشکاری TNMG QM سندویک​​​​​​ دارای سایز های 16 و 22 می باشد .
الماس تراشکاری TNMG QM سندویک​ دارای R های 4 - 8 - 12 و 16 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل  الماس تراشکاری TNMG سندویک​ 3 گوش یا مثلث شکل می باشد .
حرف دوم الماس تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه  الماس تراشکاری TNMG سندویک​ 0 درجه می باشد . 
حرف سوم الماس تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم الماس تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  الماس تراشکاری TNMG سندویک​ سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری TNMG سندویک با براده شکن QM دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد ، استنلس استیل ، چدن و سوپر آلیاژ می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است