ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC
اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC
اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC

TCGX POSITIVE INSERTS

اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC | الماس آلومینیوم تراش TCGX ZCC | تیغچه آلومینیوم تراش TCGX ZCC| | اینسرت آلومینیوم تراش TCGX زد سی سی | اینسرت آلومینیوم تراش TCGX زد سی سی | اینسرت TCGX ZCC | الماس TCGX ZCC | الماس تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC | الماس تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 - 11 و 16

مدل : TCGX

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس TCGX ZCC

تیغچه TCGX ZCC

اینسرت TCGX ZCC

اینسرت تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCGX 090202-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCGX 090204-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCGX 110202-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCGX 110204-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCGX 110208-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCGX 16T302-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCGX 16T304-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCGX 16T308-LH YD101 ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC 

 

اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC در سایز 09 - 11 و 16 موجود می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC در R های 02 - 04 و 08 موجود می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC دارای براده شکن یا گل LH می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC دارای 1 نوع گرید YD برای قطعات با آلیاژ آلومینیوم می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش TCGX ZCC مخصوص آلومینیوم می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است