ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC
اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC

Parting and grooving tools

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC | الماس برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC | تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC | الماس برش سر گرد دو طرف ZCC | الماس شیار سر گرد دو طرف ZCC | الماس برش دو طرف ZCC | الماس برش و شیار سر گرد دو طرف زد سی سی

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 2.5. - 3 - 4 - 5 و 6

مدل : ZR-D

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZCC

ابزار برشی

اینسرت برشی

الماس برشی

تیغچه برشی

اینسرت برشی

الماس برشی

تیغچه برشی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

اینسرت PARTING AND GROOVING TOOLS

الماس PARTING AND GROOVING TOOLS

تیغچه PARTING AND GROOVING TOOLS

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه سایز 2.5 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه سایز 3 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه سایز 4 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه سایز 5 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه سایز 6 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه سایز 2.5 زد سی سی

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه سایز 3 زد سی سی

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه سایز 4 زد سی سی

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه سایز 5 زد سی سی

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه سایز 6 زد سی سی

اینسرت برش ZR-D ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

خرید اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

خرید الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

خرید تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

فروش اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

فروش الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

فروش تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

قیمت اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

قیمت الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

قیمت تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

عکس اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

عکس الماس برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBC251 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG202 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG205 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRED025-MG YBG302 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBC251 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG202 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG205 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRFD03-MG YBG302 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBC251 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG202 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG205 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRGD04-MG YBG302 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBC251 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG202 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG205 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRHD05-MG YBG302 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBC251 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG202 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG205 ZCC

عکس تیغچه برش و شیار سر گرد دو طرفه ZRKD06-MG YBG302 ZCC

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC

 

اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC در سایزهای 2.5 - 3 - 4 - 5 و 6 میلیمتر موجود می باشد .
2 حرف اول اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC نشان دهنده سر گرد یا سر تخت بودن اینسرت برش و شیار می باشد .
حرف سوم اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC سایز اینسرت رو مشخص می کند .
حرف چهارم اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC نشان دهده یک طرف یا دو طرف بودن قسمت برشی می باشد .
اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC برای برش قطعات و شیار زدن می باشد .
اینسرت برش و شیار سر گرد دو طرف ZCC دارای گریدهای YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل و YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است