ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکارری ZCC مدل TCMT - EM
اینسرت تراشکارری ZCC مدل TCMT - EM
اینسرت تراشکارری ZCC مدل TCMT - EM

اینسرت تراشکارری ZCC مدل TCMT - EM

TCMT POSITIVE INSERTS

اینسرت تراشکارری ZCC مدل TCMT - EM | اینسرت تراشکاری TCMT ZCC | الماس تراشکاری TCMT ZCC | تیغچه تراشکاری TCMT ZCC | الماس تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC | الماس تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC | الماس تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC | اینسرت تراش TCMT زد سی سی | الماس تراش TCMT زد سی سی

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 9 - 11 و 16

مدل : TCMT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکارری ZCC مدل TCMT - EM

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس TCMT ZCC

تیغچه TCMT ZCC

اینسرت TCMT ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 090204-EM YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 090208-EM YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110204-EM YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110208-EM YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110212-EM YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-EM YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-EM YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-EM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکارری ZCC مدل TCMT - EM

 

اینسرت تراشکاری TCMT ZCC در سایز 09 - 11 و 16 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT ZCC در R های 04 - 08 و 12 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT ZCC دارای براده شکن یا گل EM می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT ZCC دارای 1 نوع گرید YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است