ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری CCGT سندویک
اینسرت تراشکاری CCGT سندویک
اینسرت تراشکاری CCGT سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری CCGT سندویک | اینسرت تراشکاری CCGT سندویک | اینسرت تراشکاری CCGT SANDVIK | اینسرت CCGT سندویک | خرید اینسرت CCGT سندویک | فروش اینسرت CCGT سندویک | قیمت اینسرت CCGT سندویک | اینسرت سندویک | الماس تراشکاری CCGT 060201-UM 1125 سندویک | الماس تراشکاری CCGT 060204-UM 2035 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06 و 09

مدل : CCGT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری CCGT سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری CCGT 060201-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060201-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060201-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060201-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060201-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060201-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060202-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060202-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060202-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060202-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060202-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060202-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060204-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060204-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060204-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060204-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060204-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری CCGT 060204-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T301-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T301-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T301-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T301-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T301-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T301-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T302-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T302-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T302-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T302-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T302-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T302-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T304-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T304-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T304-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T304-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T304-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T304-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T308-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T308-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T308-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T308-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T308-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری CCGT 09T308-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060201-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060201-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060201-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060201-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060201-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060201-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060202-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060202-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060202-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060202-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060202-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060202-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060204-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060204-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060204-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060204-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060204-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 060204-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T301-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T301-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T301-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T301-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T301-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T301-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T302-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T302-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T302-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T302-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T302-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T302-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T304-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T304-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T304-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T304-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T304-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T304-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T308-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T308-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T308-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T308-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T308-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT 09T308-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCGT سندویک

 

اینسرت تراشکاری CCGT UM سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 06 و 09 می باشد .
اینسرت تراشکاری CCGT UM سندویک​ دارای R های 1 - 2 - 4 و 8 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری CCGT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری CCGT سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری CCGT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری CCGT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری CCGT سندویک​ نشان دهنده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری CCGT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری CCGT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری CCGT سندویک با براده شکن UM دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد ، استنلس استیل ، چدن و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است