ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری CNMG SMR سندویک
اینسرت تراشکاری CNMG SMR سندویک
اینسرت تراشکاری CNMG SMR سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG SMR سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری CNMG SMR سندویک | اینسرت تراشکاری CNMG سندویک | اینسرت تراشکاری CNMG با براده شکن SMR سندویک | اینسرت CNMG سندویک | اینسرت تراشکاری CNMG 120408-SMR 2025 سندویک | اینسرت تراشکاری CNMG 160616-SMR 2025 سندویک | اینسرت تراشکاری CNMG 190612-SMR 1105 سندویک | اینسرت SANDVIK

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 - 16 و 19

مدل : CNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری CNMG SMR سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری CNMG 120408-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-SMR 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-SMR 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-SMR H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-SMR S05F سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-SMR 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-SMR 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-SMR H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-SMR S05F سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-SMR 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-SMR 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-SMR H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120416-SMR S05F سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-SMR 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-SMR 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 160616-SMR H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-SMR 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-SMR 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190612-SMR H13A سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-SMR 2025 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-SMR 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 190616-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-SMR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-SMR 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-SMR S05F سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-SMR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-SMR 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-SMR S05F سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-SMR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-SMR 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-SMR S05F سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-SMR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-SMR 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-SMR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-SMR 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-SMR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-SMR 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG SMR سندویک

 

اینسرت تراشکاری CNMG SMR سندویک دارای سایز 12 - 16 و 19 می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMG SMR سندویک دارای R های 8 - 12 و 16 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری CNMG سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری CNMG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  اینسرت تراشکاری CNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری CNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  اینسرت تراشکاری CNMG سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم   اینسرت تراشکاری CNMG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  اینسرت تراشکاری CNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMG با براده شکن SMR سندویک دارای گرید های با آلیاژ های استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است