ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DCGT سندویک
اینسرت تراشکاری DCGT سندویک
اینسرت تراشکاری DCGT سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DCGT سندویک | اینسرت DCGT سندویک | اینسرت تراشکاری DCGT سندویک | اینسرت تراش DCGT سندویک سوئد |اینسرت DCGT | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری DCGT 11T308-UM 1105 سندویک | اینسرت تراشکاری DCGT 11T304-UM H13A سندویک | اینسرت تراشکاری DCGT 070204-UM 1125 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 07 -11

مدل : DCGT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DCGT سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DCGT 070201-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070201-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070201-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070201-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070201-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070201-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070201-UM S05F سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070202-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070202-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070202-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070202-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070202-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070202-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070202-UM S05F سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070204-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070204-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070204-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070204-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070204-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070204-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070204-UM S05F سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070208-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070208-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070208-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070208-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070208-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070208-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 070208-UM S05F سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T301-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T301-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T301-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T301-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T301-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T301-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T301-UM S05F سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T302-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T302-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T302-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T302-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T302-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T302-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T302-UM S05F سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T304-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T304-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T304-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T304-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T304-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T304-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T304-UM S05F سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T308-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T308-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T308-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T308-UM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T308-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T308-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCGT 11T308-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070201-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070201-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070201-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070201-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070201-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070201-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070201-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070202-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070202-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070202-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070202-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070202-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070202-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070202-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070204-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070204-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070204-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070204-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070204-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070204-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070204-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070208-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070208-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070208-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070208-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070208-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070208-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 070208-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T301-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T301-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T301-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T301-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T301-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T301-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T301-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T302-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T302-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T302-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T302-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T302-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T302-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T302-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T304-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T304-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T304-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T304-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T304-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T304-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T304-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T308-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T308-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T308-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T308-UM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T308-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T308-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT 11T308-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DCGT سندویک

 

اینسرت تراشکاری DCGT سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 07 - 11 می باشد .
اینسرت تراشکاری DCGT سندویک​ دارای R های 01 - 02 - 04 - 08 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DCGT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DCGT سندویک​ لوزیشکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری DCGT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DCGT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری DCGT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری DCGT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری DCGT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری DCGT سندویک با براده شکن UM دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد ، استنلس استیل ، چدن ، آلومینیوم ، سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است