ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DCMX WF سندویک
اینسرت تراشکاری DCMX WF سندویک
اینسرت تراشکاری DCMX WF سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX WF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DCMT WF سندویک | اینسرت DCMX سندویک | اینسرت تراشکاری DCMX سندویک | اینسرت تراش DCMX سندویک سوئد |اینسرت DCMX | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری DCMX 11T308-WF 3225 سندویک | اینسرت تراشکاری DCMX 11T304-WF 2015 سندویک | اینسرت تراشکاری DCMX 070208-WF 4325 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 07 - 11

مدل : DCMX

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DCMT WF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DCMX 070202-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070202-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070202-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070202-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070202-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070202-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070202-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070202-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070202-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070204-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070204-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070204-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070204-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070204-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070204-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070204-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070204-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070204-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070208-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070208-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070208-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070208-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070208-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070208-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070208-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070208-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 070208-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T302-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T302-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T302-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T302-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T302-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T302-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T302-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T302-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T302-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T304-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T304-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T304-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T304-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T304-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T304-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T304-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T304-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T304-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T308-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T308-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T308-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T308-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T308-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T308-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T308-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T308-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DCMX 11T308-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070202-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070202-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070202-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070202-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070202-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070202-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070202-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070202-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070202-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070204-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070204-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070204-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070204-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070204-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070204-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070204-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070204-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070204-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070208-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070208-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070208-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070208-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070208-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070208-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070208-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070208-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 070208-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T302-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T302-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T302-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T302-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T302-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T302-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T302-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T302-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T302-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T304-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T304-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T304-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T304-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T304-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T304-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T304-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T304-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T304-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T308-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T308-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T308-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T308-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T308-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T308-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T308-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T308-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX 11T308-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMX WF سندویک

 

اینسرت تراشکاری DCMX WF سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 07 - 11 می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMX WFسندویک​ دارای R های 02 - 04 - 08 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DCMX سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DCMX سندویک​ مثلثی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری DCMX سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DCMX سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری DCMX سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری DCMX سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری DCMX سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMX سندویک با براده شکن WFدارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد ، استنلس استیل ، چدن ، آلومینیوم ، سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است