ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DNMG MF سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG MF سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG MF سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG MF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DNMG MF سندویک | اینسرت SANDVIK | اینسرت DNMG سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG با براده شکن MF سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 110404-MF 1115 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MF 2015 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150604-MF 2025 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 و 15

مدل : DNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DNMG MF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DNMG 110404-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-MF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-MF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-MF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-MF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-MF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-MF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-MF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-MF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-MF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-MF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-MF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-MF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG MF سندویک

 

اینسرت تراشکاری DNMG MF سندویک در سایزهای 11 و 15 می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG MF سندویک دارای R های 4 - 8 و 12 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم   اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، 
سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG با براده شکن MF سندویک دارای گرید های مخصوص با آلیاژ های استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است