ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DNMG PM سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG PM سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG PM سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG PM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DNMG PM سندویک | اینسرت DNMG سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 110404-PM 4315 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM 4325 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM 4325 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM 4305 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150616-PM 4335 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 و 15

مدل : DNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DNMG PM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DNMG 110404-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110404-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-PM 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-PM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG PM سندویک

 

اینسرت تراشکاری DNMG PM سندویک در سایز های 11 و 15 می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG PM سندویک دارای R های 4 - 8 - 12 و 16 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم   اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، 
سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG با براده شکن PM سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است