ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DNMX WF سندویک
اینسرت تراشکاری DNMX WF سندویک
اینسرت تراشکاری DNMX WF سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX WF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DNMX WF سندویک | اینسرت تراشکاری DNMX سندویک | اینسرت تراشکاری وایپر DNMX سندویک | اینسرت DNMX سندویک | اینسرت DNMX سندویک با براده شکن WF سندویک | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری DNMX 110404-WF 4315 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WF 4325 سندویک | اینسرت وایپر سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 و 15

مدل : DNMX

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DNMX WF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DNMX 110404-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110404-WF 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110404-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110404-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110404-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110404-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110404-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110404-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110404-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110404-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110408-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110408-WF 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110408-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110408-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110408-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110408-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110408-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110408-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110408-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 110408-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WF 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WF 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150604-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150604-WF 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150604-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150604-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150604-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150604-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150604-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150604-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150604-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150604-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WF 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WF 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110404-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110404-WF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110404-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110404-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110404-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110404-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110404-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110404-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110404-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110404-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110408-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110408-WF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110408-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110408-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110408-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110408-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110408-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110408-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110408-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 110408-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150604-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150604-WF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150604-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150604-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150604-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150604-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150604-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150604-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150604-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150604-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX WF سندویک

 

اینسرت تراشکاری DNMX WF سندویک در سایز های 11 و 15 می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMX WF سندویک دارای R های 4 - 8 و 12 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DNMX سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DNMX سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  اینسرت تراشکاری DNMX سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DNMX سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  اینسرت تراشکاری DNMX سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم   اینسرت تراشکاری DNMX سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،
اینسرت تراشکاری DNMX سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMX با براده شکن WF سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ های استنلس استیل ، فولاد و چدن می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است