ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری RCMT ZCC
اینسرت تراشکاری RCMT ZCC
اینسرت تراشکاری RCMT ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT ZCC

RCMT POSITIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری RCMT ZCC | الماس تراشکاری RCMT ZCC | تیغچه تراشکاری RCMT ZCC | اینسرت تراشکاری RCMT زد سی سی | الماس تراشکاری RCMT زد سی سی | تیغچه تراشکاری RCMT زد سی سی | اینسرت تراشکاری گرد زد سی سی | اینسرت تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC | اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC | اینسرت ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 8 - 10 - 12 و 16

مدل : RCMT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT ZCC

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس RCMT ZCC

تیغچه RCMT ZCC

اینسرت RCMT ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 0803MO YBC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 10T3MO YBC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD052 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD102 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 1204MO YBD152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری RCMT 1606MO YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری RCMT ZCC

 

اینسرت تراشکاری RCMT ZCC در سایز های 8 - 10 - 12 و 16 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری RCMT ZCC دارای 2 نوع گرید YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است