ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری SNMG PR سندویک
اینسرت تراشکاری SNMG PR سندویک
اینسرت تراشکاری SNMG PR سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG PR سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری SNMG PR سندویک | اینسرت تراشکاری سندویک | اینسرت تراشکاری SNMG سندویک | اینسرت تراشکاری SNMG SANDVIK | اینسرت SNMG سندویک سوئد | اینسرت تراش سندویک | اینسرت تراشکاری SNMG با براده شکن PR سندویک | اینسرت تراشکاری SNMG 120408-PR 4315 سندویک | اینسرت تراشکاری SNMG 190624-PR 4325 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 - 15 و 19

مدل : SNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری SNMG PR سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری SNMG 120408-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120416-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120416-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120416-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120416-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150608-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150608-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150608-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150608-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150624-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150624-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150624-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150624-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190608-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190608-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190608-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190608-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190624-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190624-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190624-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190624-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150624-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150624-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150624-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150624-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190608-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190608-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190608-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190608-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190624-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190624-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190624-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190624-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG PR سندویک

 

اینسرت تراشکاری SNMG PR سندویک در سایز های 12 - 15 و 19 می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMG PR سندویک دارای R های 8 - 12 - 16 و 24 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری SNMG سندویک 4 گوش یا مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری SNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، 
سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  اینسرت تراشکاری SNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMG با براده شکن PR سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است