ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری SNMG SM سندویک
اینسرت تراشکاری SNMG SM سندویک
اینسرت تراشکاری SNMG SM سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG SM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری SNMG SM سندویک | اینسرت تراشکاری سندویک | اینسرت تراشکاری SNMG سندویک | اینسرت تراشکاری SNMG SANDVIK | اینسرت SNMG سندویک سوئد | اینسرت تراش سندویک | اینسرت تراشکاری SNMG با براده شکن SM سندویک | اینسرت تراشکاری SNMG 120408-SM 1115 سندویک | اینسرت تراشکاری SNMG 190616-SM 2025 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 - 15 و 19

مدل : SNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری SNMG SM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری SNMG 120404-SM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120404-SM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120404-SM 1105 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120404-SM H13A سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120404-SM S05F سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120404-SM 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-SM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-SM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-SM 1105 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-SM H13A سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-SM S05F سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-SM 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-SM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-SM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-SM 1105 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-SM H13A سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-SM S05F سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-SM 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120416-SM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120416-SM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120416-SM 1105 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120416-SM H13A سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120416-SM S05F سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120416-SM 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150608-SM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150608-SM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150608-SM 1105 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150608-SM H13A سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150608-SM S05F سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150608-SM 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-SM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-SM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-SM 1105 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-SM H13A سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-SM S05F سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-SM 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-SM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-SM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-SM 1105 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-SM H13A سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-SM S05F سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-SM 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-SM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-SM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-SM 1105 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-SM H13A سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-SM S05F سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-SM 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-SM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-SM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-SM 1105 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-SM H13A سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-SM S05F سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-SM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120404-SM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120404-SM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120404-SM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120404-SM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120404-SM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120404-SM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-SM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-SM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-SM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-SM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-SM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-SM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-SM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-SM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-SM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-SM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-SM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-SM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-SM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-SM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-SM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-SM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-SM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-SM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-SM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-SM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-SM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-SM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-SM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-SM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-SM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-SM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-SM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-SM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-SM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-SM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-SM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-SM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-SM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-SM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-SM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-SM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-SM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-SM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-SM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-SM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-SM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-SM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-SM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-SM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-SM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-SM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-SM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-SM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG SM سندویک

 

اینسرت تراشکاری SNMG SM سندویک در سایز های 12 - 15 و 19 می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMG SM سندویک دارای R های 4 - 8 - 12 و 16 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری SNMG سندویک 4 گوش یا مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری SNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، 
سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  اینسرت تراشکاری SNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMG با براده شکن SM سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است