ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری TCGT UM سندویک
اینسرت تراشکاری TCGT UM سندویک
اینسرت تراشکاری TCGT UM سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT UM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری TCGT UM سندویک | اینسرت TCGT سندویک | اینسرت تراشکاری TCGT سندویک | اینسرت تراش TCGT سندویک سوئد |اینسرت TCGT | اینسرت سندویک | خرید اینسرت تراشکاری TCGT سندویک | فروش اینسرت تراشکاری TCGT سندویک | قیمت اینسرت تراشکاری TCGT سندویک | نمایندگی اینسرت تراشکاری سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 9 - 11 - 16

مدل : TCGT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری TCGT UM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری TCGT 090204-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110201-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110201-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110201-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110202-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110202-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110202-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110202-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110202-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110204-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110204-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110204-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110204-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110204-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110208-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110208-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110208-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110208-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110208-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110301-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110301-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110301-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110301-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110301-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110302-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110302-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110302-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110302-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110302-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110304-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110304-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110304-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110304-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110304-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110308-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110308-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110308-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110308-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 110308-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 16T304-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 16T304-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 16T304-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری TCGT 16T304-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 16T304-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 16T308-UM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 16T308-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 16T308-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری TCGT 16T308-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCGT 16T308-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 090204-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110201-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110201-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110201-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110202-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110202-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110202-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110202-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110202-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110204-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110204-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110204-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110204-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110204-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110208-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110208-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110208-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110208-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110208-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110301-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110301-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110301-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110301-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110301-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110302-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110302-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110302-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110302-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110302-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110304-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110304-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110304-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110304-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110304-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110308-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110308-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110308-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110308-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 110308-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 16T304-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 16T304-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 16T304-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 16T304-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 16T304-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 16T308-UM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 16T308-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 16T308-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 16T308-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT 16T308-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGT UM سندویک

 

اینسرت تراشکاری TCGT UM سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 09 - 11 و 16 می باشد .
اینسرت تراشکاری TCGT UM سندویک​ دارای R های 1 - 2 - 4 و 8 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری TCGT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری TCGT سندویک​ مثلثی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری TCGT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری TCGT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری TCGT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری TCGT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری TCGT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری TCGT سندویک با براده شکن UM دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد ، استنلس استیل ، چدن ، سوپر آلیاژ و آلومینیوم می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است