ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری TCMT MF سندویک
اینسرت تراشکاری TCMT MF سندویک
اینسرت تراشکاری TCMT MF سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT MF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری TCMT MF سندویک | اینسرت TCMT سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT سندویک | اینسرت تراش TCMT سندویک سوئد |اینسرت TCMT | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-MF 1125 سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT 110308-MF 2015 سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-MF 2025 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06 - 09 - 11 - 16

مدل : TCMT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری TCMT MF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری TCMT 06T102-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T102-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T102-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T102-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T102-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T108-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T108-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T108-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T108-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T108-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090202-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090202-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090202-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090202-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090202-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110302-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110302-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110302-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110302-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110302-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 10304-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110304-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110304-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110304-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110304-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110308-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110308-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110308-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110308-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110308-MF 2220 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T304-MF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T304-MF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T304-MF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T304-MF 2025 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T304-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T108-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T108-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T108-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T108-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T108-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090202-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090202-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090202-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090202-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090202-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110302-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110302-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110302-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110302-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110302-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 10304-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110304-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110304-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110304-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110304-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110308-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110308-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110308-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110308-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110308-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-MF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-MF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-MF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-MF 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-MF 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT MF سندویک

 

اینسرت تراشکاری TCMT MF سندویک​​​​​​ دارای سایزهای 06 - 09 - 11 و 16 می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT MF سندویک​ دارای R های 2 - 4 و 8 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ مثلثی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT سندویک با براده شکن MF دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است