ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری TCMT PM سندویک
اینسرت تراشکاری TCMT PM سندویک
اینسرت تراشکاری TCMT PM سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT PM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری TCMT PM سندویک | اینسرت TCMT سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT سندویک | اینسرت تراش TCMT سندویک سوئد |اینسرت TCMT | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT 220408-PM 4335 سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-PM 5015 سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT 110308-PM 4325 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 - 11 - 16 - 22

مدل : TCMT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری TCMT PM سندویکسندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری TCMT 090204-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110304-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110304-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110304-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110304-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110304-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110308-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110308-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110308-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110308-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110308-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110312-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110312-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110312-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110312-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110312-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T304-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T304-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T304-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T304-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T304-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 13T312-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T312-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T312-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T312-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T312-PM 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 220408-PM 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 220408-PM 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 220408-PM 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 220408-PM 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 220408-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110304-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110304-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110304-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110304-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110304-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110308-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110308-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110308-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110308-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110308-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110312-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110312-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110312-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110312-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110312-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 13T312-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 220408-PM 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 220408-PM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 220408-PM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 220408-PM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 220408-PM 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT PM سندویک

 

اینسرت تراشکاری TCMT PM سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 09 - 11 - 16 - 22 می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT PM سندویک​ دارای R های 04 - 08 - 12 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ مثلثی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT سندویک با براده شکن PM دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است