ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری TCMT UF سندویک
اینسرت تراشکاری TCMT UF سندویک
اینسرت تراشکاری TCMT UF سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT UF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری TCMT UF سندویک | اینسرت TCMT سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT سندویک | اینسرت تراش TCMT سندویک سوئد |اینسرت TCMT | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-UF 3225 سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-UF 4325 سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT 110204-UF 1125 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06 - 09 - 11 - 16

مدل : TCMT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری TCMT UF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری TCMT 06T102-UF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T102-UF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T102-UF 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T102-UF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T102-UF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T102-UF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T102-UF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T102-UF H13A سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-UF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-UF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-UF 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-UF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-UF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-UF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-UF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 06T104-UF H13A سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-UF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-UF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-UF 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-UF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-UF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-UF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-UF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090204-UF H13A سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-UF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-UF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-UF 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-UF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-UF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-UF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-UF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 090208-UF H13A سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110202-UF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110202-UF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110202-UF 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110202-UF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110202-UF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110202-UF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110202-UF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110202-UF H13A سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110204-UF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110204-UF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110204-UF 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110204-UF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110204-UF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110204-UF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110204-UF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110204-UF H13A سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110208-UF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110208-UF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110208-UF 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110208-UF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110208-UF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110208-UF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110208-UF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 110208-UF H13A سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-UF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-UF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-UF 4335 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-UF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-UF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-UF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-UF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMT 16T308-UF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-UF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-UF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-UF 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-UF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-UF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-UF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-UF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T102-UF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-UF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-UF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-UF 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-UF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-UF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-UF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-UF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 06T104-UF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-UF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-UF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-UF 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-UF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-UF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-UF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-UF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-UF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-UF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-UF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-UF 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-UF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-UF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-UF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-UF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-UF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110202-UF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110202-UF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110202-UF 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110202-UF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110202-UF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110202-UF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110202-UF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110202-UF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-UF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-UF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-UF 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-UF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-UF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-UF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-UF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-UF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-UF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-UF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-UF 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-UF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-UF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-UF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-UF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-UF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-UF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-UF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-UF 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-UF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-UF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-UF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-UF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-UF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TCMT UF سندویک

 

اینسرت تراشکاری TCMT UF سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 06 - 09 - 11 - 16 می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT UF سندویک​ دارای R های 02 - 04 - 08 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ مثلثی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری TCMT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT سندویک با براده شکن UF دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد ، استنلس استیل ، چدن ، آلومینیوم ، سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است