ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری TCMX WF سندویک
اینسرت تراشکاری TCMX WF سندویک
اینسرت تراشکاری TCMX WF سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX WF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری TCMX WF سندویک | اینسرت TCMT سندویک | اینسرت تراشکاری TCMT سندویک | اینسرت تراش TCMT سندویک سوئد |اینسرت TCMT | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری TCMX 16T308-WF 3225 سندویک | اینسرت تراشکاری TCMX 110308-WF 2015 سندویک | اینسرت تراشکاری TCMX 090204-WF 4325 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 - 11 - 16

مدل : TCMX

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری TCMX WF سندویک | سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری TCMX 090202-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090202-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090202-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090202-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090202-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090202-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090202-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090202-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090202-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090204-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090204-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090204-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090204-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090204-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090204-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090204-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090204-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090204-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090208-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090208-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090208-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090208-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090208-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090208-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090208-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090208-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 090208-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110302-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110302-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110302-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110302-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110302-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110302-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110302-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110302-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110302-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110304-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110304-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110304-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110304-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110304-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110304-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110304-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110304-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110304-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110308-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110308-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110308-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110308-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110308-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110308-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110308-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110308-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 110308-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T304-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T304-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T304-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T304-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T304-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T304-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T304-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T304-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T304-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T308-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T308-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T308-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T308-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T308-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T308-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T308-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T308-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TCMX 16T308-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090202-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090202-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090202-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090202-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090202-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090202-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090202-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090202-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090202-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090204-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090204-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090204-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090204-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090204-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090204-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090204-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090204-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090204-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090208-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090208-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090208-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090208-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090208-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090208-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090208-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090208-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 090208-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110302-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110302-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110302-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110302-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110302-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110302-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110302-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110302-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110302-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110304-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110304-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110304-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110304-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110304-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110304-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110304-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110304-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110304-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110308-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110308-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110308-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110308-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110308-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110308-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110308-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110308-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 110308-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T304-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T304-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T304-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T304-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T304-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T304-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T304-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T304-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T304-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T308-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T308-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T308-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T308-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T308-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T308-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T308-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T308-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX 16T308-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TCMX WF سندویک

 

اینسرت تراشکاری TCMX WF سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 09 - 11 - 16 می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMX WF سندویک​ دارای R های 02 - 04 - 08 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری TCMX سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری TCMX سندویک​ مثلثی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری TCMX سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری TCMX سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری TCMX سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری TCMX سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری TCMX سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMX سندویک با براده شکن WF دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد ، استنلس استیل ، چدن ، سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است