ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CCMT - HR
اینسرت تراشکاری ZCC مدل CCMT - HR
اینسرت تراشکاری ZCC مدل CCMT - HR

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CCMT - HR

CCMT POSITIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CCMT - HR | اینسرت تراشکاری CCMT ZCC | الماس تراشکاری CCMT ZCC | تیغچه تراشکاری CCMT ZCC | اینسرت تراشکاری CCMT زد سی سی | الماس تراشکاری CCMT زد سی سی | تیغچه تراشکاری CCMT زد سی سی | الماس تراش CCMT ZCC | اینسرت تراش CCMT ZCC | تیغچه تراش CCMT ZCC | اینسرت پیچ از مرکز CCMT

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06 - 09 و 12

مدل : CCMT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CCMT - HR

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس CCMT ZCC

تیغچه CCMT ZCC

اینسرت CCMT ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-HR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-HR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060204-HR YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-HR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-HR YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-HR YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-HR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T304-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T304-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T304-HR YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YC40 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-HR YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YC40 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-HR YD201 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-HR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-HR YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-HR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-HR YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060204-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060204-HR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060204-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060204-HR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060204-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060204-HR YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060208-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060208-HR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060208-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060208-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060208-HR YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060208-HR YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 060208-HR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T304-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T304-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T304-HR YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YC40 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 09T308-HR YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YC40 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120408-HR YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120412-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120412-HR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120412-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120412-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120412-HR YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120412-HR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CCMT 120412-HR YBD151 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060204-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060204-HR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060204-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060204-HR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060204-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060204-HR YBG202 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060208-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060208-HR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060208-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060208-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060208-HR YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060208-HR YBD151 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 060208-HR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T304-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T304-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T304-HR YBG202 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD052 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD151 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YC40 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 09T308-HR YD101 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YBG202 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YBD052 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YBD151 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YC40 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YD101 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120408-HR YD201 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120412-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120412-HR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120412-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120412-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120412-HR YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120412-HR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CCMT 120412-HR YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CCMT - HR

 

اینسرت تراشکاری CCMT ZCC در سایز 06 - 09 و 12 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری CCMT ZCC در R های 04 - 08 و 12 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری CCMT ZCC دارای براده شکن یا گل HR می باشد .
اینسرت تراشکاری CCMT ZCC دارای گرید های YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد ، YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل ، YBD برای قطعات با آلیاژ چدن ، YC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YD برای قطعات با آلیاژ چدن و آلومینیوم می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است