ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DM

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DM

CNMG NEGATIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DM | اینسرت تراشکاری CNMG ZCC | الماس تراشکاری CNMG ZCC | تیغچه تراشکاری CNMG ZCC | الماس تراشکاری CNMG زد سی سی | اینسرت تراشکاری CNMG زد سی سی | تیغچه تراشکاری CNMG زد سی سی | الماس CNMG ZCC | تیغچه CNMG ZCC | اینسرت CNMG ZCC | الماس تراشکاری | الماس تراشکاری ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 9 - 12 - 16 و 19

مدل : CNMG

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DM

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس CNMG ZCC

تیغچه CNMG ZCC

اینسرت CNMG ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 090304-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 090304-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 090304-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 090304-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 090304-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 090304-DM YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 090308-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 090308-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 090308-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-DM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-DM YBG302 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-DM YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DM YBG302 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DM YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DM YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160616-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 090304-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 090304-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 090304-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 090304-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 090304-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 090304-DM YNG151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 090308-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 090308-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 090308-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120404-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120404-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120404-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120404-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120404-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120404-DM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120404-DM YBG302 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120404-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120404-DM YNG151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DM YBG302 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DM YBM151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DM YNG151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120416-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120416-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120416-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120416-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160608-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160608-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160608-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160608-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160608-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160608-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160616-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160616-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160616-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160616-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160616-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160616-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190608-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190608-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190608-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190608-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190616-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190616-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190616-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190616-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 090304-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 090304-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 090304-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 090304-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 090304-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 090304-DM YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 090308-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 090308-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 090308-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120404-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120404-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120404-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120404-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120404-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120404-DM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120404-DM YBG302 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120404-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120404-DM YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DM YBG302 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DM YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DM YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120416-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120416-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120416-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120416-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160608-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160608-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160608-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160608-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160608-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160608-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160616-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160616-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160616-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160616-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160616-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160616-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190608-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190608-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190608-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190608-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190616-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190616-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190616-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190616-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DM

 

اینسرت تراشکاری CNMG ZCC در سایز های 9 - 12 - 16 و 19 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMG ZCC در R های 04 - 08 - 12 و 16 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMG ZCC دارای براده شکن یا گل DM می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMG ZCC دارای 4 نوع گرید YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و YBG برای فطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل و  YNG برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است