ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - PM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - PM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - PM

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - PM

CNMG NEGATIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - PM | اینسرت تراشکاری CNMG ZCC | الماس تراشکاری CNMG ZCC | تیغچه تراشکاری CNMG ZCC | الماس تراشکاری CNMG زد سی سی | اینسرت تراشکاری CNMG زد سی سی | تیغچه تراشکاری CNMG زد سی سی | الماس CNMG ZCC | تیغچه CNMG ZCC | اینسرت CNMG ZCC | الماس تراشکاری | الماس تراشکاری ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 9 - 12 - 16 و 19

مدل : CNMG

برند کالا : زد سی سی ZCC

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس CNMG ZCC

تیغچه CNMG ZCC

اینسرت CNMG ZCC

اینسرت CNMG 090304-PM YBC151 ZCC

اینسرت CNMG 090304-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 090304-PM YBC152 ZCC

اینسرت CNMG 090304-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 090308-PM YBC151 ZCC

اینسرت CNMG 090308-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 090308-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 090308-PM YBD151 ZCC

اینسرت CNMG 120404-PM YBC151 ZCC

اینسرت CNMG 120404-PM YBC152 ZCC

اینسرت CNMG 120404-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 120404-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 120404-PM YBC351 ZCC

اینسرت CNMG 120404-PM YBD102 ZCC

اینسرت CNMG 120404-PM YBD152 ZCC

اینسرت CNMG 120404-PM YBD252 ZCC

اینسرت CNMG 120408-PM YBC151 ZCC

اینسرت CNMG 120408-PM YBC152 ZCC

اینسرت CNMG 120408-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 120408-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 120408-PM YBC351 ZCC

اینسرت CNMG 120408-PM YBD102 ZCC

اینسرت CNMG 120408-PM YBD151 ZCC

اینسرت CNMG 120408-PM YBD152 ZCC

اینسرت CNMG 120408-PM YBD252 ZCC

اینسرت CNMG 120412-PM YBC151 ZCC

اینسرت CNMG 120412-PM YBC152 ZCC

اینسرت CNMG 120412-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 120412-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 120412-PM YBC351 ZCC

اینسرت CNMG 120412-PM YBD102 ZCC

اینسرت CNMG 120412-PM YBD151 ZCC

اینسرت CNMG 120412-PM YBD152 ZCC

اینسرت CNMG 120412-PM YBD252 ZCC

اینسرت CNMG 120416-PM YBC151 ZCC

اینسرت CNMG 120416-PM YBC152 ZCC

اینسرت CNMG 120416-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 120416-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 120416-PM YBC351 ZCC

اینسرت CNMG 120416-PM YBD102 ZCC

اینسرت CNMG 120416-PM YBD152 ZCC

اینسرت CNMG 160608-PM YBC151 ZCC

اینسرت CNMG 160608-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 160608-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 160608-PM YBC351 ZCC

اینسرت CNMG 160608-PM YBD102 ZCC

اینسرت CNMG 160608-PM YBD151 ZCC

اینسرت CNMG 160608-PM YBD152 ZCC

اینسرت CNMG 160612-PM YBC151 ZCC

اینسرت CNMG 160612-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 160612-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 160612-PM YBC351 ZCC

اینسرت CNMG 160612-PM YBD102 ZCC

اینسرت CNMG 160612-PM YBD151 ZCC

اینسرت CNMG 160612-PM YBD152 ZCC

اینسرت CNMG 160616-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 160616-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 160616-PM YBD102 ZCC

اینسرت CNMG 160616-PM YBD151 ZCC

اینسرت CNMG 160616-PM YBD152 ZCC

اینسرت CNMG 190608-PM YBC151 ZCC

اینسرت CNMG 190608-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 190608-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 190608-PM YBC351 ZCC

اینسرت CNMG 190608-PM YBD151 ZCC

اینسرت CNMG 190612-PM YBC151 ZCC

اینسرت CNMG 190612-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 190612-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 190612-PM YBC351 ZCC

اینسرت CNMG 190612-PM YBD102 ZCC

اینسرت CNMG 190612-PM YBD151 ZCC

اینسرت CNMG 190612-PM YBD152 ZCC

اینسرت CNMG 190616-PM YBC151 ZCC

اینسرت CNMG 190616-PM YBC251 ZCC

اینسرت CNMG 190616-PM YBC252 ZCC

اینسرت CNMG 190616-PM YBC351 ZCC

اینسرت CNMG 190616-PM YBD102 ZCC

الماس CNMG 090304-PM YBC151 ZCC

الماس CNMG 090304-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 090304-PM YBC152 ZCC

الماس CNMG 090304-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 090308-PM YBC151 ZCC

الماس CNMG 090308-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 090308-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 090308-PM YBD151 ZCC

الماس CNMG 120404-PM YBC151 ZCC

الماس CNMG 120404-PM YBC152 ZCC

الماس CNMG 120404-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 120404-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 120404-PM YBC351 ZCC

الماس CNMG 120404-PM YBD102 ZCC

الماس CNMG 120404-PM YBD152 ZCC

الماس CNMG 120404-PM YBD252 ZCC

الماس CNMG 120408-PM YBC151 ZCC

الماس CNMG 120408-PM YBC152 ZCC

الماس CNMG 120408-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 120408-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 120408-PM YBC351 ZCC

الماس CNMG 120408-PM YBD102 ZCC

الماس CNMG 120408-PM YBD151 ZCC

الماس CNMG 120408-PM YBD152 ZCC

الماس CNMG 120408-PM YBD252 ZCC

الماس CNMG 120412-PM YBC151 ZCC

الماس CNMG 120412-PM YBC152 ZCC

الماس CNMG 120412-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 120412-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 120412-PM YBC351 ZCC

الماس CNMG 120412-PM YBD102 ZCC

الماس CNMG 120412-PM YBD151 ZCC

الماس CNMG 120412-PM YBD152 ZCC

الماس CNMG 120412-PM YBD252 ZCC

الماس CNMG 120416-PM YBC151 ZCC

الماس CNMG 120416-PM YBC152 ZCC

الماس CNMG 120416-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 120416-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 120416-PM YBC351 ZCC

الماس CNMG 120416-PM YBD102 ZCC

الماس CNMG 120416-PM YBD152 ZCC

الماس CNMG 160608-PM YBC151 ZCC

الماس CNMG 160608-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 160608-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 160608-PM YBC351 ZCC

الماس CNMG 160608-PM YBD102 ZCC

الماس CNMG 160608-PM YBD151 ZCC

الماس CNMG 160608-PM YBD152 ZCC

الماس CNMG 160612-PM YBC151 ZCC

الماس CNMG 160612-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 160612-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 160612-PM YBC351 ZCC

الماس CNMG 160612-PM YBD102 ZCC

الماس CNMG 160612-PM YBD151 ZCC

الماس CNMG 160612-PM YBD152 ZCC

الماس CNMG 160616-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 160616-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 160616-PM YBD102 ZCC

الماس CNMG 160616-PM YBD151 ZCC

الماس CNMG 160616-PM YBD152 ZCC

الماس CNMG 190608-PM YBC151 ZCC

الماس CNMG 190608-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 190608-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 190608-PM YBC351 ZCC

الماس CNMG 190608-PM YBD151 ZCC

الماس CNMG 190612-PM YBC151 ZCC

الماس CNMG 190612-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 190612-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 190612-PM YBC351 ZCC

الماس CNMG 190612-PM YBD102 ZCC

الماس CNMG 190612-PM YBD151 ZCC

الماس CNMG 190612-PM YBD152 ZCC

الماس CNMG 190616-PM YBC151 ZCC

الماس CNMG 190616-PM YBC251 ZCC

الماس CNMG 190616-PM YBC252 ZCC

الماس CNMG 190616-PM YBC351 ZCC

الماس CNMG 190616-PM YBD102 ZCC

تیغچه CNMG 090304-PM YBC151 ZCC

تیغچه CNMG 090304-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 090304-PM YBC152 ZCC

تیغچه CNMG 090304-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 090308-PM YBC151 ZCC

تیغچه CNMG 090308-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 090308-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 090308-PM YBD151 ZCC

تیغچه CNMG 120404-PM YBC151 ZCC

تیغچه CNMG 120404-PM YBC152 ZCC

تیغچه CNMG 120404-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 120404-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 120404-PM YBC351 ZCC

تیغچه CNMG 120404-PM YBD102 ZCC

تیغچه CNMG 120404-PM YBD152 ZCC

تیغچه CNMG 120404-PM YBD252 ZCC

تیغچه CNMG 120408-PM YBC151 ZCC

تیغچه CNMG 120408-PM YBC152 ZCC

تیغچه CNMG 120408-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 120408-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 120408-PM YBC351 ZCC

تیغچه CNMG 120408-PM YBD102 ZCC

تیغچه CNMG 120408-PM YBD151 ZCC

تیغچه CNMG 120408-PM YBD152 ZCC

تیغچه CNMG 120408-PM YBD252 ZCC

تیغچه CNMG 120412-PM YBC151 ZCC

تیغچه CNMG 120412-PM YBC152 ZCC

تیغچه CNMG 120412-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 120412-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 120412-PM YBC351 ZCC

تیغچه CNMG 120412-PM YBD102 ZCC

تیغچه CNMG 120412-PM YBD151 ZCC

تیغچه CNMG 120412-PM YBD152 ZCC

تیغچه CNMG 120412-PM YBD252 ZCC

تیغچه CNMG 120416-PM YBC151 ZCC

تیغچه CNMG 120416-PM YBC152 ZCC

تیغچه CNMG 120416-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 120416-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 120416-PM YBC351 ZCC

تیغچه CNMG 120416-PM YBD102 ZCC

تیغچه CNMG 120416-PM YBD152 ZCC

تیغچه CNMG 160608-PM YBC151 ZCC

تیغچه CNMG 160608-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 160608-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 160608-PM YBC351 ZCC

تیغچه CNMG 160608-PM YBD102 ZCC

تیغچه CNMG 160608-PM YBD151 ZCC

تیغچه CNMG 160608-PM YBD152 ZCC

تیغچه CNMG 160612-PM YBC151 ZCC

تیغچه CNMG 160612-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 160612-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 160612-PM YBC351 ZCC

تیغچه CNMG 160612-PM YBD102 ZCC

تیغچه CNMG 160612-PM YBD151 ZCC

تیغچه CNMG 160612-PM YBD152 ZCC

تیغچه CNMG 160616-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 160616-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 160616-PM YBD102 ZCC

تیغچه CNMG 160616-PM YBD151 ZCC

تیغچه CNMG 160616-PM YBD152 ZCC

تیغچه CNMG 190608-PM YBC151 ZCC

تیغچه CNMG 190608-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 190608-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 190608-PM YBC351 ZCC

تیغچه CNMG 190608-PM YBD151 ZCC

تیغچه CNMG 190612-PM YBC151 ZCC

تیغچه CNMG 190612-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 190612-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 190612-PM YBC351 ZCC

تیغچه CNMG 190612-PM YBD102 ZCC

تیغچه CNMG 190612-PM YBD151 ZCC

تیغچه CNMG 190612-PM YBD152 ZCC

تیغچه CNMG 190616-PM YBC151 ZCC

تیغچه CNMG 190616-PM YBC251 ZCC

تیغچه CNMG 190616-PM YBC252 ZCC

تیغچه CNMG 190616-PM YBC351 ZCC

تیغچه CNMG 190616-PM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - PM

 

اینسرت تراشکاری CNMG ZCC در سایز های 9 - 12 - 16 و 19 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMG ZCC در R های 04 - 08 - 12 و 16 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMG ZCC دارای براده شکن یا گل PM می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMG ZCC دارای 2 نوع گرید YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است