ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HF
اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HF
اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HF

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HF

DCMT POSITIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HF | اینسرت تراشکاری DCMT ZCC | الماس تراشکاری DCMT ZCC | تیغچه تراشکاری DCMT ZCC | اینسرت تراشکاری DCMT زد سی سی | الماس تراشکاری DCMT زد سی سی | تیغچه تراشکاری DCMT زد سی سی |اینسرت DCMT ZCC | خرید و فروش اینسرت تراشکاری DCMT ZCC | خرید DCMT ZCC | فروش DCMT ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 07 و 11

مدل : DCMT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HF

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس DCMT ZCC

تیغچه DCMT ZCC

اینسرت DCMT ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070202-HF YNG151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBM151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YNG151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070204-HF YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 070208-HF YNG151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YNG151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T302-HF YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBM151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YNG151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YC10 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HF YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YBM151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HF YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HF

 

اینسرت تراشکاری DCMT ZCC در سایز 07 و 11 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMT ZCC در R های 02 - 04 و 08 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMT ZCC دارای براده شکن یا گل HF می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMT ZCC دارای گرید های YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد ، YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل ، YBD برای قطعات با آلیاژ چدن ، YNG برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل ،YC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YD برای قطعات با آلیاژ چدن و آلومینیوم می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است