ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HR
اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HR
اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HR

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HR

DCMT POSITIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HR | اینسرت تراشکاری DCMT ZCC | الماس تراشکاری DCMT ZCC | تیغچه تراشکاری DCMT ZCC | اینسرت تراشکاری DCMT زد سی سی | الماس تراشکاری DCMT زد سی سی | تیغچه تراشکاری DCMT زد سی سی | اینسرت DCMT ZCC | الماس DCMT ZCC | تیغچه DCMT ZCC | اینسرت تراش DCMT با براده شکن HR

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11

مدل : DCMT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HR

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس DCMT ZCC

تیغچه DCMT ZCC

اینسرت DCMT ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBM251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD102 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T304-HR YBD152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBM251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD052 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD102 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBD152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YC40 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T312-HR YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری DCMT 11T308-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DCMT - HR

 

اینسرت تراشکاری DCMT ZCC در سایز 11 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMT ZCC در R های 04 - 08 و 12 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMT ZCC دارای براده شکن یا گل HR می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMT ZCC دارای 2 نوع گرید YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و  YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است