ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DNMG - PM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل DNMG - PM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل DNMG - PM

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DNMG - PM

DNMG NEGATIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DNMG - PM | اینسرت تراشکاری DNMG ZCC | الماس تراشکاری DNMG ZCC | تیغچه تراشکاری DNMG ZCC | اینسرت تراشکاری DNMG زد سی سی | الماس تراشکاری DNMG زد سی سی | تیغچه تراشکاری DNMG زد سی سی | الماس تراشکاری ZCC | اینسرت تراشکاری ZCC | تیغچه تراشکاری ZCC | اینسرت ZCC | الماس ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 و 15

مدل : DNMG

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DNMG - PM

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس DNMG ZCC

تیغچه DNMG ZCC

اینسرت DNMG ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-PM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-PM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-PM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-PM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110404-PM YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-PM YBD252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-PM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-PM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-PM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-PM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-PM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150404-PM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-PM YBD252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM YBG102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-PM YBD252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150416-PM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150416-PM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150604-PM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-PM YBD252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-PM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-PM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-PM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110404-PM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110404-PM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110404-PM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110404-PM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110404-PM YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110408-PM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110408-PM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110408-PM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110408-PM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110408-PM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110408-PM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110408-PM YBD252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110412-PM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 110412-PM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150404-PM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150404-PM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150404-PM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150404-PM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150408-PM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150408-PM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150408-PM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150408-PM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150408-PM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150408-PM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150408-PM YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150408-PM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150408-PM YBD252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150412-PM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150412-PM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150412-PM YBG102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150412-PM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150412-PM YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150412-PM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150412-PM YBD252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150416-PM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150416-PM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150604-PM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150604-PM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150604-PM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150604-PM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150604-PM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150604-PM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150604-PM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150608-PM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150608-PM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150608-PM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150608-PM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150608-PM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150608-PM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150608-PM YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150608-PM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150608-PM YBD252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150612-PM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150612-PM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150612-PM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150612-PM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150612-PM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150612-PM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150612-PM YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150612-PM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150616-PM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMG 150616-PM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110404-PM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110404-PM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110404-PM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110404-PM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110404-PM YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110408-PM YBD252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110412-PM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 110412-PM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150404-PM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150404-PM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150404-PM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150404-PM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150408-PM YBD252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM YBG102 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150412-PM YBD252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150416-PM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150416-PM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150604-PM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150608-PM YBD252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150612-PM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150616-PM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری DNMG 150616-PM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل DNMG - PM

 

اینسرت تراشکاری DNMG ZCC در سایز های 11 و 15 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG ZCC در R های 04 - 08 - 12 و 16 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG ZCC دارای براده شکن یا گل PM می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG ZCC دارای 2 نوع گرید YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است