ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل SCMT - HM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل SCMT - HM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل SCMT - HM

اینسرت تراشکاری ZCC مدل SCMT - HM

SCMT POSITIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل SCMT - HM | اینسرت تراشکاری SCMT ZCC | الماس تراشکاری SCMT ZCC | تیغچه تراشکاری SCMT ZCC | اینسرت تراشکاری SCMT زد سی سی | الماس تراشکاری SCMT زد سی سی | الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC | الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC | اینسرت SCMT ZCC | الماس ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 و 12

مدل : SCMT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل SCMT - HM

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس SCMT ZCC

تیغچه SCMT ZCC

اینسرت SCMT ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC152 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBM251 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD102 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD151 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T304-HM YBD152 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC152 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBM251 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD102 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD151 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 09T308-HM YBD152 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120404-HM YBD151 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC152 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBG102 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBM251 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YBD102 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120408-HM YC10 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YBM251 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCMT 120412-HM YD051 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل SCMT - HM

 

اینسرت تراشکاری SCMT ZCC در سایزهای 09 و 12 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری SCMT ZCC در R های 04 - 08 و 12 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری SCMT ZCC دارای براده شکن یا گل HM می باشد .
اینسرت تراشکاری SCMT ZCC دارای 1 نوع گرید YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBG برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل ، YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و  YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است