ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل SNMG - DM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل SNMG - DM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل SNMG - DM

اینسرت تراشکاری ZCC مدل SNMG - DM

SNMG NEGATIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل SNMG - DM | اینسرت تراشکاری SNMG ZCC | الماس تراشکاری SNMG ZCC | تیغچه تراشکاری SNMG ZCC | اینسرت تراشکاری SNMG زد سی سی | تیغچه تراشکاری SNMG زد سی سی | الماس تراشکاری SNMG زد سی سی | اینسرت SNMG ZCC | تیغچه SNMG ZCC | الماس SNMG ZCC | اینسرت تراشکاری ZCC | الماس تراشکاری

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 9 - 12 - 15 و 19

مدل : SNMG

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل SNMG - DM

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس SNMG ZCC

تیغچه SNMG ZCC

اینسرت SNMG ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 090304-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 090304-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 090308-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 090308-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 090308-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 090308-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 090308-DM YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120404-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120404-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120404-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120404-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-DM YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-DM YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 120416-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 150608-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-DM YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 090304-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 090304-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 090308-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 090308-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 090308-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 090308-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 090308-DM YNG151 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120404-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120404-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120404-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120404-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120408-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120408-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120408-DM YNG151 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120412-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120412-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120412-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120412-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120412-DM YNG151 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120416-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120416-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 120416-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 150608-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 150608-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 150608-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 150608-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 150612-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 150612-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 150612-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 150612-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 150612-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 150616-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 190612-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 190612-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 190612-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 190612-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 190612-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 190612-DM YBM151 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 190612-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری SNMG 190616-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 090304-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 090304-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 090308-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 090308-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 090308-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 090308-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 090308-DM YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120404-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120404-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120404-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120404-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120408-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120408-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120408-DM YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120412-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120412-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120412-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120412-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120412-DM YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120416-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120416-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 120416-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 150608-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 150608-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 150608-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 150608-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 150612-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 150612-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 150612-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 150612-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 150612-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 150616-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 190612-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 190612-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 190612-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 190612-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 190612-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 190612-DM YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 190612-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMG 190616-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل SNMG - DM

 

اینسرت تراشکاری SNMG ZCC در سایز های 9 - 12 - 15 و 19 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMG ZCC در R های 04 - 08 - 12 و 16 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMG ZCC دارای براده شکن یا گل DM می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMG ZCC دارای 3 نوع گرید YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و  YNG برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است