ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HM

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HM

TCMT POSITIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HM | اینسرت تراشکاری TCMT ZCC | الماس تراشکاری TCMT ZCC | تیغچه تراشکاری TCMT ZCC | اینسرت تراشکاری TCMT زد سی سی | الماس تراشکاری TCMT زد سی سی | تیغچه تراشکاری TCMT زد سی سی | الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC | اینسرت ZCC | الماس ZCC | اینسرت تراش ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 - 11 و 16

مدل : 100

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HM

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس TCMT ZCC

تیغچه TCMT ZCC

اینسرت TCMT ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBM251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HM YBD152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HM YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBM251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBD102 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YBD152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HM YNG151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HM YBD151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBM251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD102 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HM YBD152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBM251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD102 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YBD152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HM YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HM

 

اینسرت تراشکاری TCMT ZCC در سایزهای 09 - 11 و 16 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT ZCC در R های 04 - 08 و 12 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT ZCC دارای براده شکن یا گل HM می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT ZCC دارای گریدهای YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد ، YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است