ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HR
اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HR
اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HR

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HR

TCMT POSITIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HR | اینسرت تراشکاری TCMT ZCC | الماس تراشکاری TCMT ZCC | تیغچه تراشکاری TCMT ZCC | اینسرت تراشکاری TCMT زد سی سی | الماس تراشکاری TCMT زد سی سی | اینسرت ZCC | الماس ZCC | اینسرت تراش سه گوش پیچ از مرکز TCMT ZCC | الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 - 11 - 16 و 22

مدل : TCMT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HR

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس TCMT ZCC

تیغچه TCMT ZCC

اینسرت TCMT ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090204-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 090208-HR YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110204-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 110208-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T304-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBM151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T308-HR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD102 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 16T312-HR YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری TCMT 220408-HR YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TCMT - HR

 

اینسرت تراشکاری TCMT ZCC در سایزهای 09 - 11 - 16 و 22 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT ZCC در R های 04 - 08 و 12 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT ZCC دارای براده شکن یا گل HR می باشد .
اینسرت تراشکاری TCMT ZCC دارای گریدهای YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است