ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TNMG - DM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل TNMG - DM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل TNMG - DM

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TNMG - DM

TNMG NEGATIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TNMG - DM | اینسرت تراشکاری TNMG ZCC | الماس تراشکاری TNMG ZCC | تیغچه تراشکاری TNMG ZCC | اینسرت تراشکاری TNMG زد سی سی | الماس تراشکاری TNMG زد سی سی | تیغچه تراشکاری TNMG زد سی سی | اینسرت تراشکاری سه گوش ZCC | تیغچه تراشکاری سه گوش ZCC | الماس تراشکاری سه گوش ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 - 16 و 22

مدل : TNMG

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TNMG - DM

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس TNMG ZCC

تیغچه TNMG ZCC

اینسرت TNMG ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 110308-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 110308-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-DM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-DM YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-DM YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-DM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-DM YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-DM YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220404-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220404-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220404-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220404-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220404-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220404-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-DM YNG151 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220416-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220416-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری TNMG 220416-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 110308-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 110308-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160404-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160404-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160404-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160404-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160404-DM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160404-DM YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160404-DM YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160408-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160408-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160408-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160408-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160408-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160408-DM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160408-DM YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160408-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160408-DM YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160412-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160412-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160412-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160412-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 160412-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220404-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220404-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220404-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220404-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220404-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220404-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220408-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220408-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220408-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220408-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220408-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220408-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220408-DM YNG151 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220412-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220412-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220412-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220412-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220412-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220416-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220416-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری TNMG 220416-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 110308-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 110308-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160404-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160404-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160404-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160404-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160404-DM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160404-DM YBM151 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160404-DM YNG151 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160408-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160408-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160408-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160408-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160408-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160408-DM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160408-DM YBM151 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160408-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160408-DM YNG151 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160412-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160412-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160412-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160412-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 160412-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220404-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220404-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220404-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220404-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220404-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220404-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220408-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220408-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220408-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220408-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220408-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220408-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220408-DM YNG151 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220412-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220412-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220412-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220412-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220412-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220416-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220416-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری TNMG 220416-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل TNMG - DM

 

اینسرت تراشکاری TNMG ZCC در سایز های 11 - 16 و 22 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری TNMG ZCC در R های 04 - 08 - 12 و 16  موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری TNMG ZCC دارای براده شکن یا گل DM می باشد .
اینسرت تراشکاری TNMG ZCC دارای 4 نوع گرید YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و YBG برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل و YNG برای قطعات با آلیاژ فولاد واستنلس استیل می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است