ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HF
اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HF
اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HF

اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HF

VBMT POSITIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HF | اینسرت تراشکاری VBMT ZCC | الماس تراشکاری VBMT ZCC | تیغچه تراشکاری VBMT ZCC | اینسرت تراشکاری VBMT زد سی سی | الماس تراشکاری VBMT زد سی سی | الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC | لماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC | اینسرت VBMT ZCC | الماس VBMT ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11

مدل : VBMT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HF

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس VBMT ZCC

تیغچه VBMT ZCC

اینسرت VBMT ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 110202-HF YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBG202 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBM151 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 110204-HF YBD152 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 110208-HF YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 110208-HF YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HF

 

اینسرت تراشکاری VBMT ZCC در سایز  11 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری VBMT ZCC در R های 02 - 04 و 08 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری VBMT ZCC دارای براده شکن یا گل HF می باشد .
اینسرت تراشکاری VBMT ZCC دارای گریدهای YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است