ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HR
اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HR
اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HR

اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HR

VBMT POSITIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HR | اینسرت تراشکاری VBMT ZCC | الماس تراشکاری VBMT ZCC | تیغچه تراشکاری VBMT ZCC | اینسرت تراشکاری VBMT زد سی سی | الماس تراشکاری VBMT زد سی سی | اینسرت VBMT ZCC | الماس VBMT ZCC | الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC | الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16

مدل : VBMT

برند کالا : زد سی سی ZCC

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس VBMT ZCC

تیغچه VBMT ZCC

اینسرت VBMT ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

الماس تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

خرید الماس تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

فروش الماس تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC152 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC21 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBCC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 160404-HR YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC151 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC152 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC21 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBCC252 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 160408-HR YBD151 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBMT 160412-HR YBC351 ZCC

عکس الماس تراشکاری VBGT 160408-HR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HR

اینسرت تراشکاری ZCC مدل VBMT - HR

 

اینسرت تراشکاری VBMT ZCC در سایز  16 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری VBMT ZCC در R های 04 - 08 و 12 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری VBMT ZCC دارای براده شکن یا گل HR می باشد .
اینسرت تراشکاری VBMT ZCC دارای گریدهای YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است