ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC
اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC
اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC

اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC

THREADING INSERT

اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC | الماس گام زنی داخل تراش ZCC | تیغچه گام زنی داخل تراش ZCC | اینسرت گام زنی داخل تراش زد سی سی | الماس گام زنی داخل تراش زد سی سی | اینسرت رزوه زنی داخل تراش ZCC | الماس رزوه زنی داخل تراش ZCC | الماس گام زنی داخل سایز 11 | الماس گام زنی داخل سایز 16 | الماس گام زنی

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 - 16 و 22

مدل : IR

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC

اینسرت گام زنی رو تراش ZCC

ابزار گام زنی

اینسرت گام زنی

الماس گام زنی

تیغچه گام زنی

اینسرت رزوه زنی

الماس رزوه زنی

تیغچه رزوه زنی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

اینسرت گامزنی سایز 11 ZCC

اینسرت گامزنی سایز 16 ZCC

اینسرت گامزنی سایز 22 ZCC

الماس گامزنی سایز 11 ZCC

الماس گامزنی سایز 16 ZCC

الماس گامزنی سایز 22 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 6 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR 6 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 6 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL 6 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 6 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR 6 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 6 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL 6 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 6 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IR 6 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 6 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 IL 6 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 6 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR 6 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 6 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL 6 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 6 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR 6 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 6 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL 6 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 2.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IR 3.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 3.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 4.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 4.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 5.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 6 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IR 6 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 2.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 IL 3.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 3.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 4.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 4.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 5.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 6 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 IL 6 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z11 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 2.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 2.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 3.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR 3.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 3.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 3.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 4.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 4.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 4.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 4.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 5.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 5.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 6 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR 6 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 2.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 2.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 3.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL 3.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 3.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 3.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 4.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 4.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 4.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 4.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 5.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 5.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 6 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL 6 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 2.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 2.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 3.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR 3.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 3.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 3.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 4.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 4.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 4.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 4.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 5.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 5.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 6 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR 6 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 2.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 2.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 3.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL 3.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 3.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 3.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 4.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 4.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 4.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 4.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 5.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 5.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 6 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL 6 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 2.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 2.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 3.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IR 3.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 3.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 3.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 4.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 4.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 4.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 4.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 5.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 5.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 6 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IR 6 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 2.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 2.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 3.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z16 IL 3.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 3.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 3.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 4.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 4.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 4.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 4.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 5.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 5.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 6 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z22 IL 6 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IR 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه پیچ بری Z11 IL 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC

 

اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC در سایزهای 11 - 16 و 22 موجود می باشد .
3 حرف اول اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC نشان دهنده داخل تراش یا روتراش بودن اینسرت می باشد ، E مخفف EXTERNAL ( خارج ) و I مخفف INTERNAL ( داخل ) می باشد . 
حرف پنجم اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC نشان دهده چپ ( L = LEFT ) یا راست (R = RIGHT ) بودن اینسرت می باشد .
عدد بعد از حرف پنجم اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC نشان دهده گام اینسرت می باشد .
اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC دارای گرید YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است