ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت گام زنی رو تراش ZCC
اینسرت گام زنی رو تراش ZCC
اینسرت گام زنی رو تراش ZCC

اینسرت گام زنی رو تراش ZCC

THREADING INSERT

اینسرت گام زنی رو تراش ZCC | الماس گام زنی رو تراش ZCC | اینسرت رزوه زنی رو تراش ZCC | الماس رزوه زنی رو تراش ZCC | اینسرت رزوه زنی رو تراش سایز 16 ZCC | اینسرت رزوه زنی رو تراش سایز 22 ZCC | الماس گام زنی ZCC | اینسرت گام زنی ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16 و 22

مدل : ER

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت گام زنی رو تراش ZCC

ابزار گام زنی

اینسرت گام زنی

الماس گام زنی

تیغچه گام زنی

اینسرت رزوه زنی

الماس رزوه زنی

تیغچه رزوه زنی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

اینسرت گامزنی سایز 11 ZCC

اینسرت گامزنی سایز 16 ZCC

اینسرت گامزنی سایز 22 ZCC

الماس گامزنی سایز 11 ZCC

الماس گامزنی سایز 16 ZCC

الماس گامزنی سایز 22 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 6 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER 6 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 6 ISO YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL 6 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 6 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER 6 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 6 ISO YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL 6 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 6 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 ER 6 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 6 ISO YBG203 ZCC

تیغچه گام زنی Z22 EL 6 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 6 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER 6 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 6 ISO YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL 6 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 6 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER 6 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 6 ISO YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL 6 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 2.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 ER 3.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 3.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 4.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 4.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 5.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 6 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 ER 6 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 0.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 0.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 1.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 1.25 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 1.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 1.75 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 2.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 2.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z16 EL 3.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 3.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 4.0 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 4.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 5.5 ISO YBG205 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 6 ISO YBG203 ZCC

تیغچه رزوه زنی Z22 EL 6 ISO YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی رو تراش ZCC

 

اینسرت گام زنی رو تراش ZCC در سایزهای 16 و 22 موجود می باشد .
3 حرف اول اینسرت گام زنی رو تراش ZCC نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت گام زنی رو تراش ZCC نشان دهنده داخل تراش یا روتراش بودن اینسرت می باشد ، E مخفف EXTERNAL ( خارج ) و I مخفف INTERNAL ( داخل ) می باشد
حرف پنجم اینسرت گام زنی رو تراش ZCC نشان دهده چپ ( L = LEFT ) یا راست (R = RIGHT ) بودن اینسرت می باشد .
عدد بعد از حرف پنجم اینسرت گام زنی رو تراش ZCC نشان دهده گام اینسرت می باشد .
اینسرت گام زنی رو تراش ZCC دارای گرید YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است