ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC
اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC
اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC

اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC

THREADING INSERT

اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC | الماس گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC | تیغچه گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC | اینسرت پیچ بری گام متغیر ZCC | اینسرت AG60 ZCC | اینسرت N60 ZCC | الماس AG60 ZCC | الماس N60 ZCC | الماس پیچ بری ZCC | الماس رزوه زنی ZCC | الماس گام زنی ZCC

قیمت : تماس بگیرید

80% از خریداران رضایت داشته اند (1 رای)

سایز کالا : 11 - 16 و 22

مدل : IR

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت گام متغیر داخل تراشی ZCC

ابزار گام زنی

اینسرت گام زنی

الماس گام زنی

تیغچه گام زنی

اینسرت رزوه زنی

الماس رزوه زنی

تیغچه رزوه زنی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

اینسرت گامزنی سایز 11 ZCC

اینسرت گامزنی سایز 16 ZCC

اینسرت گامزنی سایز 22 ZCC

الماس گامزنی سایز 11 ZCC

الماس گامزنی سایز 16 ZCC

الماس گامزنی سایز 22 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR A55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR A55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR A55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR A55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR G55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR G55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR AG55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR AG55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR N55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR N55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR A60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IR A60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR A60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR A60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR G60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR G60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR AG60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IR AG60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR N60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IR N60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL A55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL A55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL A55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL A55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL G55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL G55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL AG55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL AG55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL N55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL N55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL A60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 IL A60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL A60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL A60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL G60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL G60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL AG60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 IL AG60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL N60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 IL N60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR A55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR A55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR A55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR A55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR G55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR G55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR AG55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR AG55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR N55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR N55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR A60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IR A60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR A60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR A60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR G60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR G60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR AG60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IR AG60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR N60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IR N60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL A55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL A55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL A55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL A55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL G55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL G55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL AG55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL AG55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL N55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL N55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL A60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 IL A60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL A60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL A60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL G60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL G60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL AG60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 IL AG60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL N60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 IL N60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR A55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR A55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR A55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR A55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR G55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR G55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR AG55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR AG55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR N55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR N55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR A60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IR A60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR A60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR A60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR G60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR G60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR AG60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IR AG60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR N60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IR N60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL A55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL A55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL A55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL A55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL G55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL G55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL AG55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL AG55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL N55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL N55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL A60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 IL A60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL A60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL A60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL G60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL G60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL AG60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 IL AG60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL N60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 IL N60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR A55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR A55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR A55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR A55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR G55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR G55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR AG55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR AG55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR N55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR N55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR A60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IR A60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR A60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR A60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR G60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR G60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR AG60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IR AG60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR N60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IR N60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL A55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL A55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL A55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL A55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL G55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL G55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL AG55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL AG55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL N55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL N55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL A60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 IL A60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL A60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL A60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL G60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL G60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL AG60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 IL AG60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL N60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 IL N60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR A55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR A55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR A55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR A55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR G55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR G55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR AG55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR AG55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR N55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR N55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR A60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IR A60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR A60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR A60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR G60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR G60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR AG60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IR AG60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR N60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IR N60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL A55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL A55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL A55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL A55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL G55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL G55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL AG55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL AG55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL N55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL N55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL A60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 IL A60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL A60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL A60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL G60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL G60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL AG60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 IL AG60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL N60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 IL N60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR A55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR A55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR A55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR A55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR G55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR G55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR AG55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR AG55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR N55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR N55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR A60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IR A60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR A60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR A60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR G60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR G60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR AG60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IR AG60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR N60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IR N60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL A55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL A55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL A55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL A55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL G55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL G55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL AG55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL AG55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL N55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL N55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL A60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 IL A60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL A60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL A60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL G60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL G60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL AG60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 IL AG60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL N60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 IL N60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC

 

اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC​​​​​​​ در سایزهای 11 - 16 و 22 موجود می باشد .
3 حرف اول اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC​ نشان دهنده داخل تراش یا روتراش بودن اینسرت می باشد ، E مخفف EXTERNAL ( خارج ) و I مخفف INTERNAL ( داخل ) می باشد . 
حرف پنجم اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC​ نشان دهده چپ ( L = LEFT ) یا راست (R = RIGHT ) بودن اینسرت می باشد .
حرف ششم  اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC​ نشان دهنده گام متغیر اینسرت می باشد که عبارتند از : 
A = 0.5-1.5
AG = 0.5-3
G = 1.75-3
N = 3.5-5
دو عدد بعد از حرف ششم اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC نشان دهنده زاویه اینسرت که دارای دو زاویه متفاوت 55 و 60 درجه می باشد . 
اینسرت گام زنی گام متغیر داخل تراشی ZCC دارای گرید YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است