ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC
اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC
اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC

اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC

THREADING INSERT

اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC | الماس گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC | تیغچه گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC | اینسرت پیچ بری ZCC | اینسرت گام زنی ZCC | اینسرت رزوه زنی ZCC | الماس گام زنی ZCC | الماس پیچ بری ZCC | الماس رزوه زنی ZCC | الماس گام زنی AG60 ZCC | الماس گام زنی N60 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16 و 22

مدل : ER

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت گام متغیر رو تراش ZCC

ابزار گام زنی

اینسرت گام زنی

الماس گام زنی

تیغچه گام زنی

اینسرت رزوه زنی

الماس رزوه زنی

تیغچه رزوه زنی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

اینسرت گامزنی سایز 11 ZCC

اینسرت گامزنی سایز 16 ZCC

اینسرت گامزنی سایز 22 ZCC

الماس گامزنی سایز 11 ZCC

الماس گامزنی سایز 16 ZCC

الماس گامزنی سایز 22 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER A55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER A55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER G55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER G55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER AG55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER AG55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER N55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER N55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER A60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER A60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER G60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER G60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER AG60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 ER AG60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER N60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 ER N60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 EL A55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 EL A55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL A55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL A55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL G55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL G55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL AG55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL AG55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL N55 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL N55 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 EL A60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z11 EL A60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL A60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL A60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL G60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL G60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL AG60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z16 EL AG60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL N60 YBG203 ZCC

اینسرت گام زنی Z22 EL N60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER A55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER A55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER G55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER G55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER AG55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER AG55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER N55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER N55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER A60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER A60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER G60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER G60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER AG60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 ER AG60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER N60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 ER N60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 EL A55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 EL A55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL A55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL A55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL G55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL G55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL AG55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL AG55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL N55 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL N55 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z11 EL A60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z11 EL A60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL A60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL A60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL G60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL G60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL AG60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z16 EL AG60 YBG205 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL N60 YBG203 ZCC

الماس گام زنی Z22 EL N60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER A55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER A55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER G55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER G55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER AG55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER AG55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER N55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER N55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER A60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER A60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER G60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER G60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER AG60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 ER AG60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER N60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 ER N60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 EL A55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 EL A55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL A55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL A55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL G55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL G55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL AG55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL AG55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL N55 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL N55 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 EL A60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z11 EL A60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL A60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL A60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL G60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL G60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL AG60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z16 EL AG60 YBG205 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL N60 YBG203 ZCC

اینسرت رزوه زنی Z22 EL N60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER A55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER A55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER G55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER G55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER AG55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER AG55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER N55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER N55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER A60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER A60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER G60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER G60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER AG60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 ER AG60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER N60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 ER N60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 EL A55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 EL A55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL A55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL A55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL G55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL G55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL AG55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL AG55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL N55 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL N55 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 EL A60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z11 EL A60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL A60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL A60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL G60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL G60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL AG60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z16 EL AG60 YBG205 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL N60 YBG203 ZCC

الماس رزوه زنی Z22 EL N60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER A55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER A55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER G55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER G55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER AG55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER AG55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 ER N55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 ER N55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER A60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER A60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER G60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER G60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER AG60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 ER AG60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 ER N60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 ER N60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 EL A55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 EL A55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL A55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL A55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL G55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL G55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL AG55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL AG55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 EL N55 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 EL N55 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 EL A60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z11 EL A60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL A60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL A60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL G60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL G60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL AG60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z16 EL AG60 YBG205 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 EL N60 YBG203 ZCC

اینسرت پیچ بری Z22 EL N60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER A55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER A55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER G55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER G55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER AG55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER AG55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 ER N55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 ER N55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER A60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER A60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER G60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER G60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER AG60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 ER AG60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 ER N60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 ER N60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 EL A55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 EL A55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL A55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL A55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL G55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL G55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL AG55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL AG55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 EL N55 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 EL N55 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z11 EL A60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z11 EL A60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL A60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL A60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL G60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL G60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL AG60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z16 EL AG60 YBG205 ZCC

الماس پیچ بری Z22 EL N60 YBG203 ZCC

الماس پیچ بری Z22 EL N60 YBG205 ZCC

اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC

 

اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC​​​​​​​ در سایزهای 11 - 16 و 22 موجود می باشد .
3 حرف اول اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC​ نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC​ نشان دهنده داخل تراش یا روتراش بودن اینسرت می باشد ، E مخفف EXTERNAL ( خارج ) و I مخفف INTERNAL ( داخل ) می باشد . 
حرف پنجماینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC​ نشان دهده چپ ( L = LEFT ) یا راست (R = RIGHT ) بودن اینسرت می باشد .
حرف ششم  اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC​ نشان دهنده گام متغیر اینسرت می باشد که عبارتند از : 
A = 0.5-1.5
AG = 0.5-3
G = 1.75-3
N = 3.5-5
دو عدد بعد از حرف ششم اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC نشان دهنده زاویه اینسرت که دارای دو زاویه متفاوت 55 و 60 درجه می باشد . 
اینسرت گام زنی گام متغیر رو تراش ZCC دارای گرید YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است