ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت یودریلی SPGT ZCC
اینسرت یودریلی SPGT ZCC
اینسرت یودریلی SPGT ZCC

اینسرت یودریلی SPGT ZCC

Indexable Inserts For Shallow Drilling

اینسرت یودریلی SPGT ZCC | خرید اینسرت یودریلی SPGT ZCC | فروش اینسرت یودریلی SPGT ZCC | قیمت اینسرت یودریلی SPGT ZCC | عکس اینسرت یودریلی SPGT ZCC | الماس یودریلی SPGT ZCC | خرید الماس یودریلی SPGT ZCC | فروش الماس یودریلی SPGT ZCC | قیمت الماس یودریلی SPGT ZCC | عکس الماس یودریلی SPGT ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 5 - 6 - 7 - 9 - 11 و 14

مدل : SPGT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت یودریلی SPGT ZCC

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

اینسرت زد سی سی

اینسرت یودریلی زد سی سی

اینسرت یودریلی SPGT 050204-PM YBG205 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT 050204-PM YBG212 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT 060204-PM YBG205 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT 060204-PM YBG212 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT 07T308-PM YBG205 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT 07T308-PM YBG212 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT 090408-PM YBG205 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT 090408-PM YBG212 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT 110408-PM YBG205 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT 110408-PM YBG212 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT 140512-PM YBG205 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT 140512-PM YBG212 ZCC

الماس یودریلی SPGT 050204-PM YBG205 ZCC

الماس یودریلی SPGT 050204-PM YBG212 ZCC

الماس یودریلی SPGT 060204-PM YBG205 ZCC

الماس یودریلی SPGT 060204-PM YBG212 ZCC

الماس یودریلی SPGT 07T308-PM YBG205 ZCC

الماس یودریلی SPGT 07T308-PM YBG212 ZCC

الماس یودریلی SPGT 090408-PM YBG205 ZCC

الماس یودریلی SPGT 090408-PM YBG212 ZCC

الماس یودریلی SPGT 110408-PM YBG205 ZCC

الماس یودریلی SPGT 110408-PM YBG212 ZCC

الماس یودریلی SPGT 140512-PM YBG205 ZCC

الماس یودریلی SPGT 140512-PM YBG212 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 050204-PM YBG205 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 050204-PM YBG212 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 060204-PM YBG205 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 060204-PM YBG212 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 07T308-PM YBG205 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 07T308-PM YBG212 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 090408-PM YBG205 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 090408-PM YBG212 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 110408-PM YBG205 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 110408-PM YBG212 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 140512-PM YBG205 ZCC

خرید اینسرت یودریلی SPGT 140512-PM YBG212 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 050204-PM YBG205 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 050204-PM YBG212 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 060204-PM YBG205 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 060204-PM YBG212 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 07T308-PM YBG205 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 07T308-PM YBG212 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 090408-PM YBG205 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 090408-PM YBG212 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 110408-PM YBG205 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 110408-PM YBG212 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 140512-PM YBG205 ZCC

خرید الماس یودریلی SPGT 140512-PM YBG212 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 050204-PM YBG205 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 050204-PM YBG212 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 060204-PM YBG205 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 060204-PM YBG212 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 07T308-PM YBG205 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 07T308-PM YBG212 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 090408-PM YBG205 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 090408-PM YBG212 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 110408-PM YBG205 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 110408-PM YBG212 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 140512-PM YBG205 ZCC

فروش اینسرت یودریلی SPGT 140512-PM YBG212 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 050204-PM YBG205 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 050204-PM YBG212 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 060204-PM YBG205 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 060204-PM YBG212 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 07T308-PM YBG205 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 07T308-PM YBG212 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 090408-PM YBG205 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 090408-PM YBG212 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 110408-PM YBG205 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 110408-PM YBG212 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 140512-PM YBG205 ZCC

فروش الماس یودریلی SPGT 140512-PM YBG212 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 050204-PM YBG205 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 050204-PM YBG212 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 060204-PM YBG205 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 060204-PM YBG212 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 07T308-PM YBG205 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 07T308-PM YBG212 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 090408-PM YBG205 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 090408-PM YBG212 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 110408-PM YBG205 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 110408-PM YBG212 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 140512-PM YBG205 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی SPGT 140512-PM YBG212 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 050204-PM YBG205 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 050204-PM YBG212 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 060204-PM YBG205 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 060204-PM YBG212 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 07T308-PM YBG205 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 07T308-PM YBG212 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 090408-PM YBG205 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 090408-PM YBG212 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 110408-PM YBG205 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 110408-PM YBG212 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 140512-PM YBG205 ZCC

قیمت الماس یودریلی SPGT 140512-PM YBG212 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 050204-PM YBG205 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 050204-PM YBG212 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 060204-PM YBG205 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 060204-PM YBG212 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 07T308-PM YBG205 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 07T308-PM YBG212 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 090408-PM YBG205 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 090408-PM YBG212 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 110408-PM YBG205 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 110408-PM YBG212 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 140512-PM YBG205 ZCC

عکس اینسرت یودریلی SPGT 140512-PM YBG212 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 050204-PM YBG205 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 050204-PM YBG212 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 060204-PM YBG205 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 060204-PM YBG212 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 07T308-PM YBG205 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 07T308-PM YBG212 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 090408-PM YBG205 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 090408-PM YBG212 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 110408-PM YBG205 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 110408-PM YBG212 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 140512-PM YBG205 ZCC

عکس الماس یودریلی SPGT 140512-PM YBG212 ZCC

اینسرت یودریلی SPGT ZCC

 

اینسرت SPGT ZCC در سایز های 5 - 6 - 7 - 9 - 11 و 14 موجود می باشد .
اینسرت SPGT ZCC در R های 04 - 08 و 12 بسته به سایز مورد نظر موجود می باشد .
اینسرت SPGT ZCC دارای براده شکن یا گل PM می باشد .
حرف اول اینسرت SPGT ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت SPGT ZCC مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت SPGT ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت SPGT زد سی سی 11 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت SPGT ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت SPGT ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت SPGT ZCC سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت SPGT ZCC دارای گرید YBG برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل می باشد .
اینسرت ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است