ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت LNKT ZCC
اینسرت LNKT ZCC
اینسرت LNKT ZCC

اینسرت LNKT ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت LNKT ZCC | الماس LNKT ZCC | تیغچه LNKT ZCC | الماس LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC | الماس LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC | الماس LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC | خرید الماس LNKT ZCC | فروش الماس LNKT ZCC | قیمت الماس LNKT ZCC | عکس الماس LNKT ZCC | الماس LNKT | اینسرت LNKT | الماس LNKT زد سی سی

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 15 - 20 و 25

مدل : LNKT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت LNKT ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

اینسرت LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

اینسرت LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

اینسرت LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

اینسرت LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

اینسرت LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

اینسرت LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

الماس LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

الماس LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

الماس LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

الماس LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

الماس LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

الماس LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

الماس LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

الماس LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

الماس LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

تیغچه LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

تیغچه LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

تیغچه LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

تیغچه LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

تیغچه LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

تیغچه LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

خرید اینسرت LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

خرید اینسرت LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

خرید اینسرت LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

خرید اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

خرید اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

خرید اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

خرید اینسرت LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

خرید اینسرت LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

خرید اینسرت LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

خرید الماس LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

خرید الماس LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

خرید الماس LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

خرید الماس LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

خرید الماس LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

خرید الماس LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

خرید الماس LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

خرید الماس LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

خرید الماس LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

خرید تیغچه LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

خرید تیغچه LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

خرید تیغچه LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

خرید تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

خرید تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

خرید تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

خرید تیغچه LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

خرید تیغچه LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

خرید تیغچه LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

فروش اینسرت LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

فروش اینسرت LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

فروش اینسرت LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

فروش اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

فروش اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

فروش اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

فروش اینسرت LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

فروش اینسرت LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

فروش اینسرت LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

فروش الماس LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

فروش الماس LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

فروش الماس LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

فروش الماس LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

فروش الماس LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

فروش الماس LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

فروش الماس LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

فروش الماس LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

فروش الماس LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

فروش تیغچه LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

فروش تیغچه LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

فروش تیغچه LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

فروش تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

فروش تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

فروش تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

فروش تیغچه LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

فروش تیغچه LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

فروش تیغچه LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

قیمت اینسرت LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

قیمت اینسرت LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

قیمت اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

قیمت اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

قیمت اینسرت LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

قیمت اینسرت LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

قیمت اینسرت LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

قیمت الماس LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

قیمت الماس LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

قیمت الماس LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

قیمت الماس LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

قیمت الماس LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

قیمت الماس LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

قیمت الماس LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

قیمت الماس LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

قیمت الماس LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

قیمت تیغچه LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

قیمت تیغچه LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

قیمت تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

قیمت تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

قیمت تیغچه LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

قیمت تیغچه LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

قیمت تیغچه LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

عکس اینسرت LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

عکس اینسرت LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

عکس اینسرت LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

عکس اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

عکس اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

عکس اینسرت LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

عکس اینسرت LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

عکس اینسرت LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

عکس اینسرت LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

عکس الماس LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

عکس الماس LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

عکس الماس LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

عکس الماس LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

عکس الماس LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

عکس الماس LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

عکس الماس LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

عکس الماس LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

عکس الماس LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

عکس تیغچه LNKT 1506EN-ZR YBM351 ZCC

عکس تیغچه LNKT 1506EN_ZR YBD152 ZCC

عکس تیغچه LNKT 1506EN_ZR YBG302 ZCC

عکس تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBM351 ZCC

عکس تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBD152 ZCC

عکس تیغچه LNKT 2007DN_ZR YBG302 ZCC

عکس تیغچه LNKT 2510_ZR YBM351 ZCC

عکس تیغچه LNKT 2510_ZR YBD252 ZCC

عکس تیغچه LNKT 2510_ZR YBG302 ZCC

اینسرت LNKT ZCC

 

اینسرت LNKT ZCC در سایز های 15 - 20 و 25 موجود می باشد .
اینسرت LNKT ZCC دارای براده شکن یا گل ZR می باشد .
حرف اول اینسرت LNKT ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت LNKT ZCC مستطیل شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت LNKT ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت LNKT زد سی سی 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت LNKT ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت LNKT ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت LNKT ZCC سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت LNKT ZCC دارای گرید YBG برای قطعات با آلیاژ فولاد و استیل می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است