ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت OFKR ZCC
اینسرت OFKR ZCC
اینسرت OFKR ZCC

اینسرت OFKR ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت OFKR ZCC | اینسرت OFKR زد سی سی | خرید اینسرت OFKR ZCC | فروش اینسرت OFKR ZCC | قیمت اینسرت OFKR ZCC | عکس اینسرت OFKR ZCC | الماس OFKR 0704-DF YBG202 ZCC | الماس OFKR 0704-DM YBC301 ZCC | الماس OFKR 0704-DM YBM251 ZCC | الماس OFKR 0704-DM YBG202 ZCC | اینسرت OFKR | الماس OFKR

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 07

مدل : OFKR

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت OFKR ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

اینسرت OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

اینسرت OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

اینسرت OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

اینسرت OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

اینسرت OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

اینسرت OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

اینسرت OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

اینسرت OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

اینسرت OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

اینسرت OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

اینسرت OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

الماس OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

الماس OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

الماس OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

الماس OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

الماس OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

الماس OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

الماس OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

الماس OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

الماس OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

الماس OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

الماس OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

تیغچه OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

تیغچه OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

تیغچه OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

تیغچه OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

تیغچه OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

تیغچه OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

تیغچه OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

تیغچه OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

تیغچه OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

تیغچه OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

تیغچه OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

خرید اینسرت OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

خرید اینسرت OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

خرید اینسرت OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

خرید اینسرت OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

خرید اینسرت OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

خرید اینسرت OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

خرید اینسرت OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

خرید اینسرت OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

خرید اینسرت OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

خرید اینسرت OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

خرید اینسرت OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

خرید الماس OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

خرید الماس OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

خرید الماس OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

خرید الماس OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

خرید الماس OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

خرید الماس OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

خرید الماس OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

خرید الماس OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

خرید الماس OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

خرید الماس OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

خرید الماس OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

خرید تیغچه OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

خرید تیغچه OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

خرید تیغچه OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

خرید تیغچه OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

خرید تیغچه OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

خرید تیغچه OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

خرید تیغچه OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

خرید تیغچه OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

خرید تیغچه OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

خرید تیغچه OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

خرید تیغچه OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

فروش اینسرت OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

فروش اینسرت OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

فروش اینسرت OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

فروش اینسرت OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

فروش اینسرت OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

فروش اینسرت OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

فروش اینسرت OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

فروش اینسرت OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

فروش اینسرت OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

فروش اینسرت OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

فروش اینسرت OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

فروش الماس OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

فروش الماس OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

فروش الماس OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

فروش الماس OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

فروش الماس OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

فروش الماس OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

فروش الماس OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

فروش الماس OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

فروش الماس OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

فروش الماس OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

فروش الماس OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

فروش تیغچه OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

فروش تیغچه OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

فروش تیغچه OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

فروش تیغچه OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

فروش تیغچه OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

فروش تیغچه OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

فروش تیغچه OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

فروش تیغچه OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

فروش تیغچه OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

فروش تیغچه OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

فروش تیغچه OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

قیمت اینسرت OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

قیمت اینسرت OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

قیمت اینسرت OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

قیمت اینسرت OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

قیمت اینسرت OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

قیمت اینسرت OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

قیمت اینسرت OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

قیمت اینسرت OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

قیمت الماس OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

قیمت الماس OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

قیمت الماس OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

قیمت الماس OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

قیمت الماس OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

قیمت الماس OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

قیمت الماس OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

قیمت الماس OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

قیمت الماس OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

قیمت الماس OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

قیمت الماس OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

قیمت تیغچه OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

قیمت تیغچه OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

قیمت تیغچه OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

قیمت تیغچه OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

قیمت تیغچه OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

قیمت تیغچه OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

قیمت تیغچه OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

قیمت تیغچه OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

عکس اینسرت OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

عکس اینسرت OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

عکس اینسرت OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

عکس اینسرت OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

عکس اینسرت OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

عکس اینسرت OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

عکس اینسرت OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

عکس اینسرت OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

عکس اینسرت OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

عکس اینسرت OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

عکس اینسرت OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

عکس الماس OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

عکس الماس OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

عکس الماس OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

عکس الماس OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

عکس الماس OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

عکس الماس OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

عکس الماس OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

عکس الماس OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

عکس الماس OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

عکس الماس OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

عکس الماس OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

عکس تیغچه OFKR 0704-DF YBM251 ZCC

عکس تیغچه OFKR 0704-DF YBM253 ZCC

عکس تیغچه OFKR 0704-DF YBG202 ZCC

عکس تیغچه OFKR 0704-DM YBC301 ZCC

عکس تیغچه OFKR 0704-DM YBM251 ZCC

عکس تیغچه OFKR 0704-DM YBM253 ZCC

عکس تیغچه OFKR 0704-DM YBM351 ZCC

عکس تیغچه OFKR 0704-DM YBD252 ZCC

عکس تیغچه OFKR 0704-DM YBG102 ZCC

عکس تیغچه OFKR 0704-DM YBG202 ZCC

عکس تیغچه OFKR 0704-DM YBG302 ZCC

اینسرت OFKR ZCC

 

اینسرت OFKR ZCC در سایز 7 موجود می باشد .
اینسرت OFKR ZCC دارای براده شکن یا گل های DF و DM می باشد .
حرف اول اینسرت OFKR ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت OFKR ZCC هشت ضلعی می باشد .
حرف دوماینسرت OFKR ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت OFKR زد سی سی 25 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت OFKR ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت OFKR ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت OFKR ZCC سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت OFKR ZCC دارای گریدهای YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBM برای قطعات با آلیاژ فولاد و استیل و YBG برای قطعات با آلیاژ فولاد و استیل می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است