ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت ONHU ZCC
اینسرت ONHU ZCC
اینسرت ONHU ZCC

اینسرت ONHU ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت ONHU ZCC | الماس ONHU ZCC | تیغچه ONHU ZCC | اینسرت ONHU زد سی سی | الماس ONHU زد سی سی | الماس ONHU 060408-PF YBC302 ZCC | الماس ONHU 060408-PF YBG202 ZCC | الماس ONHU 060408-PM YBC302 ZCC | الماس ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC | خرید الماس ONHU ZCC | فروش الماس ONHU ZCC | الماس ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06 و 08

مدل : ONHU

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت ONHU ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

اینسرت ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

اینسرت ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

اینسرت ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

اینسرت ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

اینسرت ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

اینسرت ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

اینسرت ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

اینسرت ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

اینسرت ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

اینسرت ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

اینسرت ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

اینسرت ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

اینسرت ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

اینسرت ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

اینسرت ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

الماس ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

الماس ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

الماس ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

الماس ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

الماس ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

الماس ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

الماس ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

الماس ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

الماس ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

الماس ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

الماس ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

الماس ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

الماس ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

الماس ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

الماس ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

تیغچه ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

تیغچه ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

تیغچه ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

تیغچه ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

تیغچه ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

تیغچه ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

تیغچه ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

تیغچه ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

تیغچه ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

تیغچه ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

تیغچه ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

تیغچه ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

تیغچه ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

تیغچه ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

تیغچه ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

خرید اینسرت ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

خرید اینسرت ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

خرید اینسرت ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

خرید اینسرت ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

خرید اینسرت ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

خرید اینسرت ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

خرید اینسرت ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

خرید اینسرت ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

خرید اینسرت ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

خرید اینسرت ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

خرید اینسرت ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

خرید اینسرت ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

خرید اینسرت ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

خرید اینسرت ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

خرید اینسرت ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

خرید الماس ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

خرید الماس ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

خرید الماس ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

خرید الماس ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

خرید الماس ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

خرید الماس ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

خرید الماس ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

خرید الماس ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

خرید الماس ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

خرید الماس ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

خرید الماس ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

خرید الماس ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

خرید الماس ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

خرید الماس ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

خرید الماس ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

خرید تیغچه ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

خرید تیغچه ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

خرید تیغچه ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

خرید تیغچه ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

خرید تیغچه ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

خرید تیغچه ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

خرید تیغچه ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

خرید تیغچه ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

خرید تیغچه ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

خرید تیغچه ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

خرید تیغچه ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

خرید تیغچه ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

خرید تیغچه ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

خرید تیغچه ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

خرید تیغچه ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

فروش اینسرت ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

فروش اینسرت ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

فروش اینسرت ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

فروش اینسرت ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

فروش اینسرت ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

فروش اینسرت ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

فروش اینسرت ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

فروش اینسرت ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

فروش اینسرت ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

فروش اینسرت ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

فروش اینسرت ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

فروش اینسرت ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

فروش اینسرت ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

فروش اینسرت ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

فروش اینسرت ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

فروش الماس ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

فروش الماس ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

فروش الماس ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

فروش الماس ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

فروش الماس ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

فروش الماس ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

فروش الماس ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

فروش الماس ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

فروش الماس ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

فروش الماس ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

فروش الماس ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

فروش الماس ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

فروش الماس ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

فروش الماس ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

فروش الماس ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

فروش تیغچه ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

فروش تیغچه ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

فروش تیغچه ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

فروش تیغچه ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

فروش تیغچه ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

فروش تیغچه ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

فروش تیغچه ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

فروش تیغچه ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

فروش تیغچه ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

فروش تیغچه ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

فروش تیغچه ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

فروش تیغچه ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

فروش تیغچه ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

فروش تیغچه ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

فروش تیغچه ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

قیمت اینسرت ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

قیمت الماس ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

قیمت الماس ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

قیمت الماس ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

قیمت الماس ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

قیمت الماس ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

قیمت الماس ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

قیمت الماس ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

قیمت الماس ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

قیمت الماس ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

قیمت الماس ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

قیمت الماس ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

قیمت الماس ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

قیمت الماس ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

قیمت الماس ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

قیمت الماس ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

قیمت تیغچه ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

عکس اینسرت ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

عکس اینسرت ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

عکس اینسرت ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

عکس اینسرت ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

عکس اینسرت ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

عکس اینسرت ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

عکس اینسرت ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

عکس اینسرت ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

عکس اینسرت ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

عکس اینسرت ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

عکس اینسرت ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

عکس اینسرت ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

عکس اینسرت ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

عکس اینسرت ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

عکس اینسرت ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

عکس الماس ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

عکس الماس ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

عکس الماس ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

عکس الماس ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

عکس الماس ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

عکس الماس ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

عکس الماس ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

عکس الماس ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

عکس الماس ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

عکس الماس ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

عکس الماس ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

عکس الماس ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

عکس الماس ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

عکس الماس ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

عکس الماس ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

عکس تیغچه ONHU 060408-PF YBC302 ZCC

عکس تیغچه ONHU 060408-PF YBD152 ZCC

عکس تیغچه ONHU 060408-PF YBG202 ZCC

عکس تیغچه ONHU 08T508-PF YBC302 ZCC

عکس تیغچه ONHU 08T508-PF YBD152 ZCC

عکس تیغچه ONHU 08T508-PF YBG202 ZCC

عکس تیغچه ONHU 060408-PM YBC302 ZCC

عکس تیغچه ONHU 060408-PM YBD152 ZCC

عکس تیغچه ONHU 060408-PM YBM253 ZCC

عکس تیغچه ONHU 08T508-PM YBC302 ZCC

عکس تیغچه ONHU 08T508-PM YBD152 ZCC

عکس تیغچه ONHU 08T508-PM YBM253 ZCC

عکس تیغچه ONHU 08T508-W YBC302 ZCC

عکس تیغچه ONHU 08T508-W YBD152 ZCC

عکس تیغچه ONHU 08T508-W YBG102 ZCC

اینسرت ONHU ZCC

 

اینسرت ONHU ZCC در سایز های 06 و 08 موجود می باشد .
اینسرت ONHU ZCC در ار 08 موجود می باشد .
اینسرت ONHU ZCC دارای براده شکن یا گل های PM - PF و W  می باشد .
حرف اول اینسرت ONHU ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت ONHU ZCC هشت ضلعی می باشد .
حرف دوم اینسرت ONHU ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت ONHU زد سی سی 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت ONHU ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت ONHU ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت ONHU ZCC سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت ONHU ZCC دارای گرید های YBM , YBG برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل ، YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است