ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت PNEG ZCC
اینسرت PNEG ZCC
اینسرت PNEG ZCC

اینسرت PNEG ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت PNEG ZCC | الماس PNEG ZCC | تیغچه PNEG ZCC | اینسرت PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC | الماس PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC | الماس PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC | الماس PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC | اینسرت PNEG | الماس PNEG زد سی سی

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11

مدل : PNEG

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت PNEG ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

اینسرت PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

اینسرت PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

اینسرت PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

اینسرت PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

اینسرت PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

اینسرت PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

اینسرت PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

اینسرت PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

اینسرت PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

اینسرت PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

اینسرت PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

اینسرت PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

الماس PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

الماس PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

الماس PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

الماس PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

الماس PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

الماس PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

الماس PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

الماس PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

الماس PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

الماس PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

الماس PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

الماس PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

تیغچه PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

تیغچه PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

تیغچه PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

تیغچه PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

تیغچه PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

تیغچه PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

تیغچه PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

تیغچه PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

تیغچه PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

تیغچه PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

تیغچه PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

تیغچه PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

خرید اینسرت PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

خرید الماس PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

خرید الماس PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

خرید الماس PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

خرید الماس PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

خرید الماس PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

خرید الماس PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

خرید الماس PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

خرید الماس PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

خرید الماس PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

خرید الماس PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

خرید الماس PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

خرید الماس PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

خرید تیغچه PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

فروش اینسرت PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

فروش الماس PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

فروش الماس PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

فروش الماس PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

فروش الماس PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

فروش الماس PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

فروش الماس PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

فروش الماس PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

فروش الماس PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

فروش الماس PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

فروش الماس PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

فروش الماس PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

فروش الماس PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

فروش تیغچه PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

قیمت اینسرت PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

قیمت الماس PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

قیمت تیغچه PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

عکس اینسرت PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

عکس الماس PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

عکس الماس PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

عکس الماس PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

عکس الماس PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

عکس الماس PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

عکس الماس PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

عکس الماس PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

عکس الماس PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

عکس الماس PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

عکس الماس PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

عکس الماس PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

عکس الماس PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512R-PF YBM253 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512L-PF YBM253 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512R-PF YBC302 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512L-PF YBC302 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512R-PM YBM253 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512L-PM YBM253 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512R-PM YBC302 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512L-PM YBC302 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512R-PR YBM253 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512L-PR YBM253 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512R-PR YBC302 ZCC

عکس تیغچه PNEG 110512L-PR YBC302 ZCC

اینسرت PNEG ZCC

 

اینسرت PNEG ZCC در سایز 11 موجود می باشد .
اینسرت PNEG ZCC دارای براده شکن یا گل های PF - PM و PR می باشد .
اینسرت PNEG ZCC به دو شکل چپ و راست موجود می باشد .
حرف اول اینسرت PNEG ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت PNEG ZCC پنج ضلعی می باشد .
حرف دوم اینسرت PNEG ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت PNEG زد سی سی 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت PNEG ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت PNEG ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت PNEG ZCC سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت PNEG ZCC دارای گریدهای YBM و YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است