ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت SEET ZCC
اینسرت SEET ZCC
اینسرت SEET ZCC

اینسرت SEET ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت SEET ZCC | الماس SEET ZCC | تیغچه SEET ZCC | اینسرت SEET زد سی سی | الماس SEET زد سی سی | اینسرت کفتراشی SEET ZCC | الماس کفتراشی SEET ZCC | الماس SEET 12T3-DM YBC301 ZCC | الماس SEET 12T3-CM YBD152 ZCC | الماس SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12

مدل : SEET

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت SEET ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس SEET ZCC

تیغچه SEET ZCC

اینسرت SEET ZCC

اینسرت SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

اینسرت SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

اینسرت SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

اینسرت SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

اینسرت SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

اینسرت SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

اینسرت SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

اینسرت SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

اینسرت SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

اینسرت SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

اینسرت SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

اینسرت SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

اینسرت SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

اینسرت SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

اینسرت SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

اینسرت SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

اینسرت SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

اینسرت SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

الماس SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

الماس SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

الماس SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

الماس SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

الماس SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

الماس SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

الماس SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

الماس SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

الماس SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

الماس SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

الماس SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

الماس SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

الماس SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

الماس SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

الماس SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

الماس SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

الماس SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

الماس SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

الماس SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

الماس SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

الماس SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

الماس SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

الماس SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

الماس SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

الماس SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

الماس SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

الماس SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

الماس SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

الماس SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

الماس SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

الماس SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

الماس SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

تیغچه SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

تیغچه SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

تیغچه SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

تیغچه SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

تیغچه SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

تیغچه SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

تیغچه SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

تیغچه SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

تیغچه SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

تیغچه SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

تیغچه SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

تیغچه SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

تیغچه SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

تیغچه SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

تیغچه SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

تیغچه SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

تیغچه SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

خرید اینسرت SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

خرید الماس SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

خرید تیغچه SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

فروش اینسرت SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

فروش الماس SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

فروش تیغچه SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

قیمت اینسرت SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

قیمت الماس SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

قیمت تیغچه SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

عکس اینسرت SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

عکس الماس SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DF YBC301 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DF YBC302 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DF YBM251 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DF YBG202 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DF YBG302 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-CF YBD152 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-CF YBG102 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-CF YBG202 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-CF YBG302 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-EF YBG202 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-EF YBG302 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DM YBC301 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DM YBC302 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DM YBM251 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DM YBM351 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DM YBG202 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DM YBG302 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-CM YBD152 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-CM YBG202 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-CM YBG302 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-EM YBM251 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-EM YBM351 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-EM YBG202 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-EM YBG302 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DR YBC301 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DR YBC302 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DR YBM351 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DR YBG202 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-DR YBG302 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-CR YBC301 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-CR YBD152 ZCC

عکس تیغچه SEET 12T3-CR YBG302 ZCC

اینسرت SEET ZCC

 

اینسرت SEET ZCC در سایز 12 موجود می باشد .
اینسرت SEET ZCC دارای براده شکن ها یا گل های DF - CF - EF - DM  - CM - EM - DR و CR می باشد .
حرف اول اینسرت SEET ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت SEET ZCC مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت SEET ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت SEET زد سی سی 20 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت SEET ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت SEET ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت SEET ZCC سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت SEET ZCC دارای گریدهای YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد ، YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد و YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است