ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت SEKN ZCC
اینسرت SEKN ZCC
اینسرت SEKN ZCC

اینسرت SEKN ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت SEKN ZCC | الماس SEKN ZCC | تیغچه SEKN ZCC | اینسرت SEKN زد سی سی | الماس SEKN زد سی سی | تیغچه SEKN زد سی سی | الماس کفتراشی SEKN ZCC | اینسرت کفتراشی SEKN ZCC | اینسرت طلایی SEKN ZCC | الماس SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC | الماس SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC | الماس SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 و 15

مدل : SEKN

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت SEKN ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس SEKN ZCC

تیغچه SEKN ZCC

اینسرت SEKN ZCC

اینسرت SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

اینسرت SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

اینسرت SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

اینسرت SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

اینسرت SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

اینسرت SEKN 1203AFN YC30S ZCC

اینسرت SEKN 1203AFN YD201 ZCC

اینسرت SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

اینسرت SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

اینسرت SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

اینسرت SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

اینسرت SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

اینسرت SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

اینسرت SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

اینسرت SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

اینسرت SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

اینسرت SEKN 1504AFN YD201 ZCC

اینسرت SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

اینسرت SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

اینسرت SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

اینسرت SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

اینسرت SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

اینسرت SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

تیغچه SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

تیغچه SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

تیغچه SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

تیغچه SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

تیغچه SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

تیغچه SEKN 1203AFN YC30S ZCC

تیغچه SEKN 1203AFN YD201 ZCC

تیغچه SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

تیغچه SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

تیغچه SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

تیغچه SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

تیغچه SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

تیغچه SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

تیغچه SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

تیغچه SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

تیغچه SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

تیغچه SEKN 1504AFN YD201 ZCC

تیغچه SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

تیغچه SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

تیغچه SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

تیغچه SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

تیغچه SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

تیغچه SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

الماس SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

الماس SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

الماس SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

الماس SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

الماس SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

الماس SEKN 1203AFN YC30S ZCC

الماس SEKN 1203AFN YD201 ZCC

الماس SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

الماس SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

الماس SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

الماس SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

الماس SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

الماس SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

الماس SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

الماس SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

الماس SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

الماس SEKN 1504AFN YD201 ZCC

الماس SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

الماس SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

الماس SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

الماس SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

الماس SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

الماس SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

خرید اینسرت SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

خرید اینسرت SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFN YC30S ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFN YD201 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

خرید اینسرت SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1504AFN YD201 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

خرید اینسرت SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

خرید اینسرت SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

خرید تیغچه SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

خرید تیغچه SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFN YC30S ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFN YD201 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

خرید تیغچه SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1504AFN YD201 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

خرید تیغچه SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

خرید تیغچه SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

خرید الماس SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

خرید الماس SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFN YC30S ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFN YD201 ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

خرید الماس SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

خرید الماس SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

خرید الماس SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

خرید الماس SEKN 1504AFN YD201 ZCC

خرید الماس SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

خرید الماس SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

خرید الماس SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

خرید الماس SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

خرید الماس SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

خرید الماس SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

فروش اینسرت SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

فروش اینسرت SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFN YC30S ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFN YD201 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

فروش اینسرت SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1504AFN YD201 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

فروش اینسرت SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

فروش اینسرت SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

فروش تیغچه SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

فروش تیغچه SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFN YC30S ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFN YD201 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

فروش تیغچه SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1504AFN YD201 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

فروش تیغچه SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

فروش تیغچه SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

فروش الماس SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

فروش الماس SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFN YC30S ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFN YD201 ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

فروش الماس SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

فروش الماس SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

فروش الماس SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

فروش الماس SEKN 1504AFN YD201 ZCC

فروش الماس SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

فروش الماس SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

فروش الماس SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

فروش الماس SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

فروش الماس SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

فروش الماس SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

قیمت اینسرت SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFN YC30S ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFN YD201 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1504AFN YD201 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

قیمت اینسرت SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

قیمت تیغچه SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFN YC30S ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFN YD201 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1504AFN YD201 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

قیمت تیغچه SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

قیمت الماس SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

قیمت الماس SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFN YC30S ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFN YD201 ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

قیمت الماس SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

قیمت الماس SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

قیمت الماس SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

قیمت الماس SEKN 1504AFN YD201 ZCC

قیمت الماس SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

قیمت الماس SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

قیمت الماس SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

قیمت الماس SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

قیمت الماس SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

قیمت الماس SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

عکس اینسرت SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

عکس اینسرت SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFN YC30S ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFN YD201 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

عکس اینسرت SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1504AFN YD201 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

عکس اینسرت SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

عکس اینسرت SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

عکس تیغچه SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

عکس تیغچه SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFN YC30S ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFN YD201 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

عکس تیغچه SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1504AFN YD201 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

عکس تیغچه SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

عکس تیغچه SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

عکس الماس SEEN 1203AFTN YBG202 ZCC

عکس الماس SEEN 1203AFTN YNG151 ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFFN YBG102 ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFN YBC301 ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFN YBG202 ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFN YC30S ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFN YD201 ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFTN YBC301 ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFTN YBM251 ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFTN YBM351 ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFTN YBG202 ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFTN YBG302 ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFTN YC30S ZCC

عکس الماس SEKN 1203AFTN YD201 ZCC

عکس الماس SEKN 1504AFN YBC301 ZCC

عکس الماس SEKN 1504AFN YBM251 ZCC

عکس الماس SEKN 1504AFN YD201 ZCC

عکس الماس SEKN 1504AFTN YBC301 ZCC

عکس الماس SEKN 1504AFTN YBM251 ZCC

عکس الماس SEKN 1504AFTN YBM351 ZCC

عکس الماس SEKN 1504AFTN YBG302 ZCC

عکس الماس SEKN 1504AFTN YC30S ZCC

عکس الماس SEKN 1504AFTN YD201 ZCC

اینسرت SEKN ZCC

 

اینسرت SEKN ZCC در سایز 12 و 15 موجود می باشد .
حرف اول اینسرت SEKN ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت SEKN ZCC مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت SEKN ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت SEKN زد سی سی 20 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت SEKN ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت SEKN ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت SEKN ZCC بدون سوراخ و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت SEKN ZCC
 دارای گریدهای YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد ، YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد و YD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است