ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت SPGN ZCC
اینسرت SPGN ZCC
اینسرت SPGN ZCC

اینسرت SPGN ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت SPGN ZCC | الماس SPGN ZCC | تیغچه SPGN ZCC | اینسرت SPGN زد سی سی | الماس SPGN زد سی سی | تیغچه SPGN زد سی سی | اینسرت کفتراشی طلایی SPGN ZCC | اینسرت طلایی SPGN زد سی سی | الماس SPGN 090304 YD101 ZCC | الماس SPGN 120308 YD201 ZCC | الماس SPGN 120308 YC30S ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 - 12 -15 و 19

مدل : SPGN

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت SPGN ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس SPGN ZCC

تیغچه SPGN ZCC

اینسرت SPGN ZCC

اینسرت SPGN 090304 YNG151 ZCC

اینسرت SPGN 090304 YD101 ZCC

اینسرت SPGN 090308 YD051 ZCC

اینسرت SPGN 090308 YD101 ZCC

اینسرت SPGN 090308 YD201 ZCC

اینسرت SPGN 120308 YBG202 ZCC

اینسرت SPGN 120308 YC30S ZCC

اینسرت SPGN 120308 YD201 ZCC

اینسرت SPGN 120404 YC30S ZCC

اینسرت SPGN 120404 YD201 ZCC

اینسرت SPGN 120408 YBG102 ZCC

اینسرت SPGN 120408 YC30S ZCC

اینسرت SPGN 120412 YC30S ZCC

اینسرت SPGN 120412 YD201 ZCC

اینسرت SPGN 150404 YD051 ZCC

اینسرت SPGN 150404 YD101 ZCC

اینسرت SPGN 150408 YC30S ZCC

اینسرت SPGN 190408 YD101 ZCC

اینسرت SPGN 190416 YBG102 ZCC

الماس SPGN 090304 YNG151 ZCC

الماس SPGN 090304 YD101 ZCC

الماس SPGN 090308 YD051 ZCC

الماس SPGN 090308 YD101 ZCC

الماس SPGN 090308 YD201 ZCC

الماس SPGN 120308 YBG202 ZCC

الماس SPGN 120308 YC30S ZCC

الماس SPGN 120308 YD201 ZCC

الماس SPGN 120404 YC30S ZCC

الماس SPGN 120404 YD201 ZCC

الماس SPGN 120408 YBG102 ZCC

الماس SPGN 120408 YC30S ZCC

الماس SPGN 120412 YC30S ZCC

الماس SPGN 120412 YD201 ZCC

الماس SPGN 150404 YD051 ZCC

الماس SPGN 150404 YD101 ZCC

الماس SPGN 150408 YC30S ZCC

الماس SPGN 190408 YD101 ZCC

الماس SPGN 190416 YBG102 ZCC

تیغچه SPGN 090304 YNG151 ZCC

تیغچه SPGN 090304 YD101 ZCC

تیغچه SPGN 090308 YD051 ZCC

تیغچه SPGN 090308 YD101 ZCC

تیغچه SPGN 090308 YD201 ZCC

تیغچه SPGN 120308 YBG202 ZCC

تیغچه SPGN 120308 YC30S ZCC

تیغچه SPGN 120308 YD201 ZCC

تیغچه SPGN 120404 YC30S ZCC

تیغچه SPGN 120404 YD201 ZCC

تیغچه SPGN 120408 YBG102 ZCC

تیغچه SPGN 120408 YC30S ZCC

تیغچه SPGN 120412 YC30S ZCC

تیغچه SPGN 120412 YD201 ZCC

تیغچه SPGN 150404 YD051 ZCC

تیغچه SPGN 150404 YD101 ZCC

تیغچه SPGN 150408 YC30S ZCC

تیغچه SPGN 190408 YD101 ZCC

تیغچه SPGN 190416 YBG102 ZCC

خرید اینسرت SPGN 090304 YNG151 ZCC

خرید اینسرت SPGN 090304 YD101 ZCC

خرید اینسرت SPGN 090308 YD051 ZCC

خرید اینسرت SPGN 090308 YD101 ZCC

خرید اینسرت SPGN 090308 YD201 ZCC

خرید اینسرت SPGN 120308 YBG202 ZCC

خرید اینسرت SPGN 120308 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPGN 120308 YD201 ZCC

خرید اینسرت SPGN 120404 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPGN 120404 YD201 ZCC

خرید اینسرت SPGN 120408 YBG102 ZCC

خرید اینسرت SPGN 120408 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPGN 120412 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPGN 120412 YD201 ZCC

خرید اینسرت SPGN 150404 YD051 ZCC

خرید اینسرت SPGN 150404 YD101 ZCC

خرید اینسرت SPGN 150408 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPGN 190408 YD101 ZCC

خرید اینسرت SPGN 190416 YBG102 ZCC

خرید الماس SPGN 090304 YNG151 ZCC

خرید الماس SPGN 090304 YD101 ZCC

خرید الماس SPGN 090308 YD051 ZCC

خرید الماس SPGN 090308 YD101 ZCC

خرید الماس SPGN 090308 YD201 ZCC

خرید الماس SPGN 120308 YBG202 ZCC

خرید الماس SPGN 120308 YC30S ZCC

خرید الماس SPGN 120308 YD201 ZCC

خرید الماس SPGN 120404 YC30S ZCC

خرید الماس SPGN 120404 YD201 ZCC

خرید الماس SPGN 120408 YBG102 ZCC

خرید الماس SPGN 120408 YC30S ZCC

خرید الماس SPGN 120412 YC30S ZCC

خرید الماس SPGN 120412 YD201 ZCC

خرید الماس SPGN 150404 YD051 ZCC

خرید الماس SPGN 150404 YD101 ZCC

خرید الماس SPGN 150408 YC30S ZCC

خرید الماس SPGN 190408 YD101 ZCC

خرید الماس SPGN 190416 YBG102 ZCC

خرید تیغچه SPGN 090304 YNG151 ZCC

خرید تیغچه SPGN 090304 YD101 ZCC

خرید تیغچه SPGN 090308 YD051 ZCC

خرید تیغچه SPGN 090308 YD101 ZCC

خرید تیغچه SPGN 090308 YD201 ZCC

خرید تیغچه SPGN 120308 YBG202 ZCC

خرید تیغچه SPGN 120308 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPGN 120308 YD201 ZCC

خرید تیغچه SPGN 120404 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPGN 120404 YD201 ZCC

خرید تیغچه SPGN 120408 YBG102 ZCC

خرید تیغچه SPGN 120408 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPGN 120412 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPGN 120412 YD201 ZCC

خرید تیغچه SPGN 150404 YD051 ZCC

خرید تیغچه SPGN 150404 YD101 ZCC

خرید تیغچه SPGN 150408 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPGN 190408 YD101 ZCC

خرید تیغچه SPGN 190416 YBG102 ZCC

فروش اینسرت SPGN 090304 YNG151 ZCC

فروش اینسرت SPGN 090304 YD101 ZCC

فروش اینسرت SPGN 090308 YD051 ZCC

فروش اینسرت SPGN 090308 YD101 ZCC

فروش اینسرت SPGN 090308 YD201 ZCC

فروش اینسرت SPGN 120308 YBG202 ZCC

فروش اینسرت SPGN 120308 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPGN 120308 YD201 ZCC

فروش اینسرت SPGN 120404 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPGN 120404 YD201 ZCC

فروش اینسرت SPGN 120408 YBG102 ZCC

فروش اینسرت SPGN 120408 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPGN 120412 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPGN 120412 YD201 ZCC

فروش اینسرت SPGN 150404 YD051 ZCC

فروش اینسرت SPGN 150404 YD101 ZCC

فروش اینسرت SPGN 150408 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPGN 190408 YD101 ZCC

فروش اینسرت SPGN 190416 YBG102 ZCC

فروش الماس SPGN 090304 YNG151 ZCC

فروش الماس SPGN 090304 YD101 ZCC

فروش الماس SPGN 090308 YD051 ZCC

فروش الماس SPGN 090308 YD101 ZCC

فروش الماس SPGN 090308 YD201 ZCC

فروش الماس SPGN 120308 YBG202 ZCC

فروش الماس SPGN 120308 YC30S ZCC

فروش الماس SPGN 120308 YD201 ZCC

فروش الماس SPGN 120404 YC30S ZCC

فروش الماس SPGN 120404 YD201 ZCC

فروش الماس SPGN 120408 YBG102 ZCC

فروش الماس SPGN 120408 YC30S ZCC

فروش الماس SPGN 120412 YC30S ZCC

فروش الماس SPGN 120412 YD201 ZCC

فروش الماس SPGN 150404 YD051 ZCC

فروش الماس SPGN 150404 YD101 ZCC

فروش الماس SPGN 150408 YC30S ZCC

فروش الماس SPGN 190408 YD101 ZCC

فروش الماس SPGN 190416 YBG102 ZCC

فروش تیغچه SPGN 090304 YNG151 ZCC

فروش تیغچه SPGN 090304 YD101 ZCC

فروش تیغچه SPGN 090308 YD051 ZCC

فروش تیغچه SPGN 090308 YD101 ZCC

فروش تیغچه SPGN 090308 YD201 ZCC

فروش تیغچه SPGN 120308 YBG202 ZCC

فروش تیغچه SPGN 120308 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPGN 120308 YD201 ZCC

فروش تیغچه SPGN 120404 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPGN 120404 YD201 ZCC

فروش تیغچه SPGN 120408 YBG102 ZCC

فروش تیغچه SPGN 120408 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPGN 120412 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPGN 120412 YD201 ZCC

فروش تیغچه SPGN 150404 YD051 ZCC

فروش تیغچه SPGN 150404 YD101 ZCC

فروش تیغچه SPGN 150408 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPGN 190408 YD101 ZCC

فروش تیغچه SPGN 190416 YBG102 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 090304 YNG151 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 090304 YD101 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 090308 YD051 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 090308 YD101 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 090308 YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 120308 YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 120308 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPGN 120308 YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 120404 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPGN 120404 YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 120408 YBG102 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 120408 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPGN 120412 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPGN 120412 YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 150404 YD051 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 150404 YD101 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 150408 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPGN 190408 YD101 ZCC

قیمت اینسرت SPGN 190416 YBG102 ZCC

قیمت الماس SPGN 090304 YNG151 ZCC

قیمت الماس SPGN 090304 YD101 ZCC

قیمت الماس SPGN 090308 YD051 ZCC

قیمت الماس SPGN 090308 YD101 ZCC

قیمت الماس SPGN 090308 YD201 ZCC

قیمت الماس SPGN 120308 YBG202 ZCC

قیمت الماس SPGN 120308 YC30S ZCC

قیمت الماس SPGN 120308 YD201 ZCC

قیمت الماس SPGN 120404 YC30S ZCC

قیمت الماس SPGN 120404 YD201 ZCC

قیمت الماس SPGN 120408 YBG102 ZCC

قیمت الماس SPGN 120408 YC30S ZCC

قیمت الماس SPGN 120412 YC30S ZCC

قیمت الماس SPGN 120412 YD201 ZCC

قیمت الماس SPGN 150404 YD051 ZCC

قیمت الماس SPGN 150404 YD101 ZCC

قیمت الماس SPGN 150408 YC30S ZCC

قیمت الماس SPGN 190408 YD101 ZCC

قیمت الماس SPGN 190416 YBG102 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 090304 YNG151 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 090304 YD101 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 090308 YD051 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 090308 YD101 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 090308 YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 120308 YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 120308 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPGN 120308 YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 120404 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPGN 120404 YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 120408 YBG102 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 120408 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPGN 120412 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPGN 120412 YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 150404 YD051 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 150404 YD101 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 150408 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPGN 190408 YD101 ZCC

قیمت تیغچه SPGN 190416 YBG102 ZCC

عکس اینسرت SPGN 090304 YNG151 ZCC

عکس اینسرت SPGN 090304 YD101 ZCC

عکس اینسرت SPGN 090308 YD051 ZCC

عکس اینسرت SPGN 090308 YD101 ZCC

عکس اینسرت SPGN 090308 YD201 ZCC

عکس اینسرت SPGN 120308 YBG202 ZCC

عکس اینسرت SPGN 120308 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPGN 120308 YD201 ZCC

عکس اینسرت SPGN 120404 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPGN 120404 YD201 ZCC

عکس اینسرت SPGN 120408 YBG102 ZCC

عکس اینسرت SPGN 120408 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPGN 120412 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPGN 120412 YD201 ZCC

عکس اینسرت SPGN 150404 YD051 ZCC

عکس اینسرت SPGN 150404 YD101 ZCC

عکس اینسرت SPGN 150408 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPGN 190408 YD101 ZCC

عکس اینسرت SPGN 190416 YBG102 ZCC

عکس الماس SPGN 090304 YNG151 ZCC

عکس الماس SPGN 090304 YD101 ZCC

عکس الماس SPGN 090308 YD051 ZCC

عکس الماس SPGN 090308 YD101 ZCC

عکس الماس SPGN 090308 YD201 ZCC

عکس الماس SPGN 120308 YBG202 ZCC

عکس الماس SPGN 120308 YC30S ZCC

عکس الماس SPGN 120308 YD201 ZCC

عکس الماس SPGN 120404 YC30S ZCC

عکس الماس SPGN 120404 YD201 ZCC

عکس الماس SPGN 120408 YBG102 ZCC

عکس الماس SPGN 120408 YC30S ZCC

عکس الماس SPGN 120412 YC30S ZCC

عکس الماس SPGN 120412 YD201 ZCC

عکس الماس SPGN 150404 YD051 ZCC

عکس الماس SPGN 150404 YD101 ZCC

عکس الماس SPGN 150408 YC30S ZCC

عکس الماس SPGN 190408 YD101 ZCC

عکس الماس SPGN 190416 YBG102 ZCC

عکس تیغچه SPGN 090304 YNG151 ZCC

عکس تیغچه SPGN 090304 YD101 ZCC

عکس تیغچه SPGN 090308 YD051 ZCC

عکس تیغچه SPGN 090308 YD101 ZCC

عکس تیغچه SPGN 090308 YD201 ZCC

عکس تیغچه SPGN 120308 YBG202 ZCC

عکس تیغچه SPGN 120308 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPGN 120308 YD201 ZCC

عکس تیغچه SPGN 120404 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPGN 120404 YD201 ZCC

عکس تیغچه SPGN 120408 YBG102 ZCC

عکس تیغچه SPGN 120408 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPGN 120412 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPGN 120412 YD201 ZCC

عکس تیغچه SPGN 150404 YD051 ZCC

عکس تیغچه SPGN 150404 YD101 ZCC

عکس تیغچه SPGN 150408 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPGN 190408 YD101 ZCC

عکس تیغچه SPGN 190416 YBG102 ZCC

اینسرت SPGN ZCC

 

اینسرت SPGN ZCC در سایز 12 و 15 موجود می باشد .
اینسرت SPGN ZCC در R های 04 - 08 - 12 و 16 موجود می باشد .
حرف اول اینسرت SPGN ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت SPGN ZCC مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت SPGN ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت SPGN زد سی سی 11 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت SPGN ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت SPGN ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت SPGN ZCC بدون سوراخ و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت SPGN ZCC
 دارای گریدهای YC برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل و YD برای قطعات با آلیاژ چدن و آلومینیوم می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است